maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Organizačná pripravenosť podľa požiadaviek NBS

Spoločnosť Positive s.r.o. Vám môže pomôcť so splnením požiadaviek NBS na organizačnú a technickú pripravenosť.

Organizačná a technická pripravenosť podľa NBS

Požiadavky NBS na technickú a organizačnú pripravenosť na vykonávanie finančného sprostredkovania, resp. poradenstva vychádzajú z:

Splnenie podmienok technickej a organizačnej pripravenosti sa NBS preukazuje predložením:

Organizačná pripravenosť

Organizačná pripravenosť podľa požiadaviek NBS pozostáva z nasledujúcich častí:

Organizačná štruktúra

Požiadavka NBS v oblasti organizačnej štruktúry v sebe zahŕňa tieto oblasti:

Vykonávanie činnosti len osobami s potrebnou kvalifikáciou

 • oboznámenie všetkých osôb so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi (smernicami) spoločnosti
 • za oboznámenie zodpovedá zamestnávateľ, resp. nadriadený subjekt (finančná inštitúcia, samostatný finančný agent)

Vedúci zamestnanec

 • je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu
 • vymedzenie zodpovednosti vedúceho zamestnanca
 • odborná spôsobilosť vedúceho zamestnanca

Podriadené subjekty

Vybavovanie sťažností

 • riadne preverovanie a vybavovanie sťažností klientov a potenciálnych klientov
 • preverovanie a vybavovanie sťažností na činnosť podriadených subjektov
 • vedenie záznamov o sťažnostiach
 • dodržanie lehoty na vybavenie a informovanie sťažovateľa
 • vnútorný predpis (smernica) podľa požiadaviek NBS

Archivácia dokumentov

 • § 36 zákona - Vedenie záznamov a informačná povinnosť
 • evidenciu dokumentov ohľadom finančného sprostredkovania a poradenstva
 • finančný agent – 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby
 • finančný poradca – 5 rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva

Technická pripravenosť

Finančný agent a poradca využíva technické vybavenie (hardvér a softvér) primerané rozsahu a spôsobu vykonávania jeho činnosti:

 • informačný systém na spracovanie dát
 • informačný systém zabezpečujúci bezpečný prenos dát smerom k finančnej inštitúcii a NBS
 • informačný systém poskytujúci klientovi a potenciálnemu klientovi všetky informácie
  (v súlade s § 32 a § 33 zákona)
 • informačný systém na vedenie záznamov a archiváciu (zálohovanie) všetkých dokumentov súvisiacich s výkonom finančného sprostredkovania a poradenstva
  (v súlade s §30, § 31, § 35 a § 36 zákona)
 • zamedzenie prístupu nepovolaných osôb k dôverným informáciám

Povinnosť zosúladiť sa so zákonom

NBS upozorňuje, že podľa § 41 ods. 14 zákona, ak samostatný finančný agent, resp. finančný poradca, nesplní povinnosť zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami zákona č. 186/2009 Z. z., NBS mu odoberie povolenie na vykonávanie činnosti.

Vypracovanie smerníc a návrhov vnútorných opatrení požadovaných NBS

So žiadosťou o ponuku na vypracovanie najmä zákonom vyžadovaných návrhov vnútorných predpisov a opatrení:

 • smernica Zamedzenie konfliktu záujmov
 • smernica Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
 • smernica Vybavovanie sťažností
 • smernica Pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom

sa môžete obrátiť na spoločnosť Positive s.r.o.

Kontaktujte spoločnosť Positive s.r.o. a informujte sa...

Novinky