maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
 
15.10.2019

Manažment 2-faktorového prihlásenia pre administrátora 

Zvýšenie bezpečnosti prístupu do systému 

 

 • 2-faktorového prihlásenia pre administrátora, ktorý má neobmedzený prístup k právam na moduly v Informačnom systéme ICM2. 
  • používateľ sa ako obvykle prihlási prostredníctvom svojho hesla
  • na jeho telefónne číslo uvedené v ICM2 bude zaslané jednorazové heslo, s platnosťou 5 minút, ktoré bude potrebné do systému ICM2 zadať, na základe čoho sa používateľ plnohodnotne prihlási.

 

 • SMS správy budú spoplatnené podľa platného cenníka poskytovateľa.

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.10.2019

Manažment 2-faktorového prihlásenia pre vybrané skupiny

Zvýšenie bezpečnosti prístupu do systému 

 

 • 2-faktorového prihlásenia pre administrátora, ktorý má neobmedzený prístup k právam na moduly v Informačnom systéme ICM2, aj pre zvolené skupiny používateľov
  • používateľ sa ako obvykle prihlási prostredníctvom svojho hesla
  • na jeho telefónne číslo uvedené v ICM2 bude zaslané jednorazové heslo, s platnosťou 5 minút, ktoré bude potrebné do systému ICM2 zadať, na základe čoho sa používateľ plnohodnotne prihlási.

 

 • SMS správy budú spoplatnené podľa platného cenníka poskytovateľa.

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.05.2019

Štvrťročný výkaz pre NBS - Sektor poistenia alebo zaistenia 

 • Štvrťročný výkaz pre NBS podľa požiadaviek Opatrenia NBS č. 16/2018
  • Evidenčná časť - ​úpravy Informačného systému na zbieranie údajov podľa nariadenia NBS č 16/2018
   • Úprava evidenčných údajov v module Zmluvy: 
    • Doplnenie zaškrtávacieho políčka "Prevzaté zmluvy". Označením zaškrtávacieho políčka sa zobrazí možnosť evidencie dátumu prevzatia. Podľa dátumu prevzatia sa vygeneruje počet prevzatých zmlúv v danom štvrťroku. 
    • Doplnenie zaškrtávacieho políčka "Skupinové zmluvy". Označením tohto políčka používateľ identifikuje skupinovú zmluvu. Do evidencie zmlúv pribudne do vyhľadávacích kritérií stĺpec " Skupinové zmluvy". 
    • Do evidencie zmlúv bude doplnená nová záložka : "Dodatky" na evidenciu dodatkov ku zmluvám. 
      
  • Výstupná časť - na základe vstupných vyhovujúcich kritérii systém vygeneruje štvrťročný výkaz, ktorý zohľadňuje: 
   • Počet sprostredkovaných zmlúv: 
    • Nové zmluvy
    • Dodatky k zmluvám
    • Skupinové zmluvy
    • Prevzaté zmluvy
   • Objem ročného poistného - nových, skupinových a prevzatých zmlúv 
   • Počet zrušených zmlúv
   • Počet podriadených finančných agentov, sprostredkovateľov doplnkového poistenia a zamestnancov
   • Kladné a záporné finančné toky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.05.2019

Štvrťročný výkaz pre NBS - Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

 • Štvrťročný výkaz pre NBS podľa požiadaviek Opatrenia NBS č. 16/2018
  • Evidenčná časť - ​úpravy Informačného systému na zbieranie údajov podľa nariadenia NBS č 16/2018
   • Úprava evidenčných údajov v module Zmluvy: 
    • Doplnenie zaškrtávacieho políčka "Refinančné úvery", na označenie úverov, ktorú slúžili na refinancovanie. Pre zobrazenie zaškrtávacieho políčka je potrebná doplnková funkcionalita: „Evidencia úverových a lízingových produktov“.  
      
  • Výstupná časť - na základe vstupných vyhovujúcich kritérii systém vygeneruje štvrťročný výkaz, ktorý zohľadňuje: 
   • Počet sprostredkovaných zmlúv: 
    • Sprostredkované zmluvy označené ako úvery 
    • Refinančné úvery - počet sprostredkovaných zmlúv, označených ako úvery, ktoré majú označenie "Refinančné úvery" 
    • Prevzaté zmluvy 
   • Objem sprostredkovaných zmlúv - úverov na bývanie, psotrebiteľských úverov, ostatných úverov
   • Počet zrušených zmlúv
   • Počet podriadených finančných agentov, sprostredkovateľov doplnkového poistenia a zamestnancov
   • Kladné a záporné finančné toky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.02.2019

Úprava systému v zmysle dane z neživotného poistenia

Prijatím zákona 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobúdol účinnosť dňa 01.01.2019  sa zavádza najmä povinnosť poisťovní platiť štátu daň vo výške 8% z poistného v odvetviach neživotného poistenia s Výnimkou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 

Na legislatívnu zmenu reagovali poisťovne dvomi odlišnými spôsobmi rozpočítavania provízii pre finančných agentov:

 • Základom výpočtu provízie sa rozumie celková výška zaplateného poistného, t.j. poistné s daňou. Konkrétne poisťovne:
  • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • Union poisťovňa, a. s.
  • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Základ pre výpočet provízie sa počíta z ročného poistného po odpočítaní príslušnej dane t.j z provízneho základu (ďalej len „provízny základ“). Konkrétne poisťovne: 
  • Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
  • AXA pojišťovna a.s.
  • ERGO Poisťovňa, a. s.
  • Generali Poisťovňa, a.s
  • Genertel poisťovňa a.s.
  • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s
  • UNIQA poisťovňa, a.s.
  • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • ČSOB poisťovňa, a.s.
  • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Úprava Informačného systému zahŕňa úpravy v rozsahu: 

 • Evidencia zmlúv  
  • V súčasnosti sa v evidencii zmlúv v základných údajoch zadáva ročné poistné a lehotné poistné, ktoré zároveň slúži aj ako provízny základ – t.j. suma, z ktorej je počítaná provízia pre sprostredkovateľskú spoločnosť. Do evidencie zmlúv pribudnú nové políčka: „Ročný provízny základ“ a „Lehotný provízny základ“, kde sa bude dať zadávať provízny základ. Pri editácií zmlúv bude systém predvypočítavať tieto údaje zo zadaného ročného (lehotného) poistného odpočítaním percenta dane zadaného na zvolenom produkte. Na existujúcich zmluvách a splátkach budú do týchto políčok nakopírované hodnoty z ročného a lehotného poistného.Nové údaje ročný a lehotný provízny základ budú doplnené aj do vyhľadávacieho zobrazenia zmlúv (a teda môžu byť aj súčasťou exportu zoznamu do CSV).
 • Evidencia splátok 
  • Očakávané splátky obsahujú sumu splátky (klientom zaplatené poistné), percento provízie a samotnú sumu provízie. Do evidencie bude doplnený údaj „Provízny základ“ (na existujúcich očakávaných a došlých splátkach bude do tohto políčka nakopírovaná hodnota sumy splátky). Provízia sa bude vypočítavať z provízneho základu, nie zo sumy splátky.
 • Evidencia produktov
  • Do produktov bude doplnená možnosť zadať percento dane (o koľko sa znižuje provízny základ oproti klientom platené poistné), ktoré sa ma používať pri editácií zmlúv a pri párovaní províznych listov (ak provízny list neobsahuje ročné poistné alebo ročný provízny základ).
    
 • Typy importov províznych listov
  • Do nastavenia typov importov províznych listov pribudne nepovinná možnosť nastaviť stĺpec, z ktorého sa má z provízneho výkazu naimportovať hodnota klientom plateného poistného, keďže suma splátky predstavuje provízny základ.  Úpravu typov importov províznych listov môžete následne realizovať vo vlastnej réžii alebo Vám typ importu pre jednotlivé poisťovne upravíme my na základe vopred stanovenej samostatnej cenovej ponuky.
    
 • Importy províznych listov
  • Import províznych listov bude rozšírený tak, aby systém vedel naimportovať do evidencie splátok aj skutočné klientom platené poistné (ak bude tento údaj uvedený v províznom liste a nastavený v typoch importov PL).
    
 • Párovanie splátok
  • Počas párovania ponúka systém možnosť upraviť ročné poistné podľa údajov na splátke. Tým, že pribudli nové políčka na splátke a na zmluve (provízny základ), tak aktualizovať sa bude nielen klientom platené poistné, ale aj provízny základ. V prípade, že na naimportovanej splátke nebude uvedené klientom platené poistné, bude tento údaj po napárovaní na zmluvu doplnený na splátku podľa nastaveného percenta na produkte.
    
 • Zostavy
  • Všetky zostavy budú po úprave zobrazovať namiesto ročného poistného provízny základ. Jedinou výnimkou bude zostava Karta klienta, kde sa bude zobrazovať klientom platené ročné poistné.

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
12.12.2018

Anonymizácia osobných údajov, po uplynutí stanovenej doby ich uchovávania

Anonymizácia údajov po uplynutí stanovenej doby uchovávania podporuje dodržiavanie zásady GDPR - spracúvané OÚ, by mali byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu klientov iba na tak dlho, ako je potrebné na účely, na ktoré sa údaje pôvodne zbierali (zásada minimalizácie uchovávania).

 

Po uplynutí doby uchovávania je potrebné OÚ klienta zlikvidovať alebo anonymizovať. To znamená, že zo zmlúv, súvisiacej zmluvnej dokumentácie a ďalších databáz, ktorým uplynula doba povinného uchovávania budú vymazané OÚ, ktoré by mohli identifikovať konkrétneho klienta v rámci zmluvnej dokumentácie.

 

V prípade anonymizovania všetkých zmlúv konkrétneho klienta systém navrhne celkovú anonymizáciu klienta ako dotknutej osoby

 • Stupeň anonymizácie - výberom výberom stupňa anonymizácie OÚ určíte, ktoré OÚ na zmluvách, bude systém nenávratne anonymizovať, a ktoré OÚ systém ponechá na štatistické účely.
  • Stupeň A - systém vymaže všetky osobné údaje o klientovi zo zmluvy, všetky prílohy k zmluve, predmety poistenia, poistné                                udalosti, ako aj prílohy k poistným udalostiam a splátky na zmluve.K dispozícií zostane poistná zmluva, ktorá bude                            obsahovať náležitosti zmluvy bez osobných údajov klienta (ročné poistné, frekvenciu platenia, názov produktu...).
  • Stupeň B -  systém vymaže všetky osobné údaje zo zmluvy, prílohy k zmluve, predmety poistenia, poistné udalosti, ako aj prílohy                       k poistným udalostiam. K dispozícií zostane krstné meno, mesto a ostatné náležitosti zmluvy (ročné poistné,                                     frekvenciu platenia, názov produktu...) na štatistické účely.
  • Stupeň C - systém vymaže všetky osobné údaje zo zmluvy, prílohy k zmluve, prílohy k poistným udalostiam. K dispozícii zostane                       krstné meno, dátum narodenia, mesto, predmety poistenia na zmluve, splátky, poistné udalosti a ostatné náležitosti                           zmluvy (ročné poistné, frekvenciu platenia, názov produktu...) na štatistické účely.
  • Riešenie na mieru – individuálna analýza podľa požiadaviek zákazníka.

 

 • Upozornenie administrátora alebo zodpovednej osoby o uplynutí stanovenej doby uchovávania dokumentov obsahujúcich osobné údaje. Uvedeným modulom sa po uplynutí doby uchovávania vygeneruje zoznam zmlúv a k nim prislúchajúcich klientov, ktorých OÚ by mali byť anonymizované.
  • Výberom jednej z nasledujúcich možností určíte kritérium, na základe ktorého budú do zoznamu zmlúv ponúkané zmluvy na anonymizáciu:
   • A. začiatok účinnosti zmluvy ≥ 10 rokov, a súčasne je stav zmluvy Neaktívna
   • B. začiatok účinnosti zmluvy ≥ 10 rokov, bez ohľadu na jej stav (Aktívna / Neaktívna)
   • C. koniec účinnosti zmluvy ≥ 10 rokov
   • D. Riešenie na mieru - individuálna analýza podľa požiadaviek klienta.

       Do zoznamu klientov systém navrhne klientov, ktorých všetky zmluvy majú byť anonymizované.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
26.09.2018

Manažment využívania osobných údajov klienta na marketingové účely 

Ak máte záujem o využívanie kontaktných údajov klientov na marketingové účely, napr. na zasielanie správ, akcií a noviniek o finančných produktoch, ale aj blahoželaní k narodeninám a meninám, je potrebné mať klientov súhlas so spracovaním OÚ na marketingové účely.

 

Rozšírenie karty klienta o evidenciu udelenia / neudelenia súhlasu klienta na spracovanie jeho OÚ na marketing.

 

 • do evidencie klientov doplníme možnosť označenia, či klient udelil súhlas so spracovaní jeho údajov na tento účel
 • klienti, ktorí udelili, resp. neudelili súhlas budú v evidencii farebne odlíšení
 • označenie klienta môže uskutočniť iba používateľ s udelenými príslušnými právami
 • ak klient súhlas neudelil, vo vybraných zostavách sa bude pri takomto klientovi zobrazovať poznámka, žeje neželaný byť kontaktovaný a rovnako bude z týchto zostáv odstránený jeho telefonický a e-mailový kontakt.

 

„Súhlas s markentingom“ je možné ku klientom doplniť aj spätne na klientov už evidovaných v ICM2, a to jednorazovým hromadným importom. V prípade záujmu o nastavenie súhlasov spätne, bude tento úkon individuálne ocenený.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.09.2018

Manažment používateľských hesiel

Pre zaistenie lepšej bezpečnosti Informačného systému ICM2 je možné nastaviť vhodný manažment hesiel, ktorý zohľadňuje najmä nasledovné kritéria:1

 

 • A. Sila hesla - možnosť nastaviť, aké minimálne parametre majú spĺňať heslá používateľov:
  • a. Stanovenie dĺžky hesla - minimálna dĺžka hesla je 10 znakov.
  • b. Stanovenie dĺžky a tvaru hesla - minimálna dĺžka hesla je 10 znakov, pričom heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslicu.
  • c. Riešenie na mieru – požiadavky na heslo nastavíme na základe Vašich požiadaviek -  minimálnu dĺžku hesla, minimálny počet veľkých písmen, malých písmen, číslic a špeciálnych znakov. 

 

 • B. Platnosť hesla – možnosť nastaviť platnosť hesla je v súčasnosti vymedzená v mesiacoch, pre používateľské skupiny v module Administrácia - Používatelia a skupiny. Ak sa používateľ prihlási po uplynutí nastavenej platnosti hesla je vyzvaný na zmenu hesla. Systém však umožňuje, aby si používateľ nastavil rovnaké heslo, aké používal doteraz.
  • a. Kontrola identického hesla – systém po vyzvaní na nastavenie nového hesla bude vyžadovať zadanie iného hesla, ako toho, ktoré bolo použité doteraz.
  • b. Modul – „Zmena hesla“ – nový modul ICM2 prístupný pre obchodníkov, ktorý umožňuje, aby si každý obchodník kedykoľvek zmeniť heslo, a to zadaním starého hesla a dvojitým zadaním nového hesla.

 

 • C. Obnova hesla – pri zabudnutí alebo strate hesla je potrebné, aby nové heslo nastavil administrátor systému/nadriadená osoba spoločnosti.
  • a. Obnovenie hesla cez e-mail umožňuje každému používateľovi systému požiadať o obnovu hesla. Žiadosť o nové heslo s linkom na nastavenie nového hesla príde používateľovi na jeho e-mail zadaný v ICM2.
  • b. Obnovenie hesla cez SMS umožňuje každému používateľovi systému požiadať o obnovu hesla (max. raz za deň). Systém vygeneruje nové heslo a zašle ho používateľovi v SMS na jeho telefónne číslo zadané v ICM2. SMS správy budú spoplatnené podľa platného cenníka poskytovateľa.

 

1 Vo všeobecnosti neexistuje univerzálne pravidlo pre nastavenie bezpečnej dĺžky alebo tvaru hesla. Z uvedeného dôvodu dávame na výber vyššie uvedené možnosti nastavení hesla, ktoré v súčasnosti predstavujú jeho relatívne primeranú bezpečnosť. 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
26.10.2017

Export do internet bankingu Tatra Banky

 • V module Provízie sa vytvorínový modul „Export (TB)“ na opakovaný export hromadných príkazov do internet bankingu Tatra Banky 
  • pre správny import je potrebné, aby Obchodníci mali nastavené 
   • Číslo účtu v tvare IBAN (jednotne, bez medzier a pod.)
   • Osobné číslo pre účely generovania Variabilného symbolu (VS)
  •  generovanie VS bude v tvare: [YY][mm][číslo obchodníka]
  •  zároveň upravený Variabilný symbol sa bude používať aj v module Provízie –> Výplaty FA.
  •  pri zmene banky (TB) bude potrebné upraviť existujúci modul
  •  pole Kontrola IBAN
   • ak je zaškrtnuté – kontroluje sa či majú správcovia vyplnené čísla účtov a či sú v správnom tvare IBAN, pričom sa výstup vygeneruje len v prípade, ak sú tieto podmienky splnené pre všetkých obchodníkov, ktorí vo výplate vystupujú.
   • ak nie je zaškrtnuté – výstup bude obsahovať len obchodníkov, ktorí splnili podmienku vyplneného čísla účtu v tvare IBAN, a ostatní budú vynechaní
  •  do exportu pre IB budú vstupovať len položky so sumou väčšou ako 0, t.j. nulová,    resp. záporná výplata nebude súčasťou importu do Internet Bankingu Tatra Banky.
  •  v konečnom dôsledku vygeneruje súbor na import do TB, v tvare:
   • Odosielateľ
    • Názov
    • Účet
    • BIČ
   • Príjemca
    • Názov
    • Suma
    • VS
    • ŠD
    • účet
 • Tento modul je podmienený modulom "Číslovanie FA" [CFA]
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
20.10.2017

Pridanie stĺpca ID

 • v bežných evidenciách pribudne stĺpec ID
 • rýchlejšie vyhľadávanie podľa ID záznamu

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.10.2017

Automatické generovanie číslovania faktúr 

 • Úprava automatického generovania čísiel FA na konkrétny tvar, ktorý zahŕňa osobné číslo obchodníka
  • generovanie čísla faktúr bude v tvare „[YY][mm][číslo obchodníka]“,
  • pre potreby generovania správnych čísel je potrebné každému obchodníkovi priradiť osobné číslo, ktoré bude vstupovať do časti čísla  faktúr, napr. 170912345, kde 16 je rok 2017, 09 je mesiac a 12345 je 5 miestne číslo obchodníka 
  • ak je číslo obchodníka 4-miestne, bude na začiatku doplnená 0, t.j. pre 1234 bude číslo FA: 170901234 

 

 • Daný modul je podmienkou pre modul import do internet bankingu Tatra banky, na základe ktorého upravené číslo faktúru je identické s variabilným číslom potrebným pre daný import. 

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.09.2017

Zročnené provízie 

Na Produkte pribudne nový príznak „Zročnené provízie“

 • Možnosť nastaviť, ktoré očakávané splátky budú zročnené:
  • Prvoročná zročnená – vygeneruje sa zročnená len prvoročná splátka, následné budú generované štandardne podľa frekvencie na zmluve.
  • Následná zročnená – následné očakávané splátky budú generované ako zročnené.
 • Princíp generovania zročnených splátok bude založený na súčasnom princípe generovania Očakávaných splátok, t.j. bude vychádzať z nastaveného Dátumu splátky na zmluve
 • V  prípade ak bude vygenerovaná zročnená splátka, Dátum ďalšej očakávanej splátky sa posunie o rok, bez ohľadu na nastavenú Frekvenciu na zmluve.
 • Proces rozhodovania o generovaní ďalších Očakávaných splátok sa spustí až keď nastane uvedený Dátum ďalšej očakávanej splátky.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.06.2017

Stornofond - automatické rozpúšťanie

 • možnosť nastaviť automatické rozpúšťanie stornofondu po stanovenom počte mesiacov nastavených na zvolenom produkte
  • SF bude rozpustený pri prvej výplate po stanovenom počte mesiacov nastavených na zvolenom produkte  od dátumu začiatku účinnosti na zmluve. 
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.02.2017

Príznak vinkulácie na zmluve

 • označenie vinkulácie na zmluve
 • filtrovanie v evidencii zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.01.2017

Celkový počet poistných udalostí klienta

 • nové pole celkový Počet poistných udalostí klienta
  • zobrazenie v Editačnom formulári klienta
  • pole je informatívne (needitovateľné)
  • nezohľadňuje Stav PU, Zavinenie a pod.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
21.07.2016

Prílohy ku klientovi

 • možnosť pridať prílohy ku klientovi
  • napr. oskenované doklady, potrebné dokumenty
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.06.2016

Obstarávacia cena pri úverovom a lízingovom produkte

 • možnosť evidencie obstarávacej ceny na zmluve s úverovým / lízingovým produktom
  • výpočet provízneho základu z obstarávacej ceny
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.06.2016

Evidencia úverových a lízingových produktov

 • evidencia úverových a lízingových zmlúv s prispôsobeným formulárom
  • špeciálne polia - výška úveru, provízny základ
  • predvolená frekvencia provízie - jednorazovo
 • voľba typu produktu
  • typ poistenie
  • typ úver
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.05.2016

Doplňujúce stĺpce o poistníkovi v evidencii zmlúv

 • doplňujúce filtrovanie v evidencii zmlúv podľa Poistníka
  • Poistník - ulica
  • Poistník - PSČ
  • Poistník - mesto
  • Poistník - e-mail
  • Poistník - telefón
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.04.2016

Prístup do B2B portálu ČSOB Poisťovne

 • plnohodnotný priamy prístup do B2B portálu
  • PZP, CASCO
  • DOMOS
  • TRAVEL, TRAVEL 365
  • Poistenie vodiča
  • Storná
 • aktuálne informácie priamo z poisťovne
  • vždy aktuálne sadzby spravované priamo poisťovňou
  • zmluvné dokumenty k jednotlivým druhom poistenia na stiahnutie
  • prehľad prebiehajúcich akcií
  • informácie o produktových novinkách a zmenách
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
07.04.2016

Špeciálne oprávnenia klienta na prístup k svojim PU

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným klientom
  • oprávnenia vidieť / upraviť / zmazať záznamy v rozšírenej evidencii poistných udalostí
   • t.j. napr. prihlásený klient uvidí len „svoje poistné udalosti“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.04.2016

Rozšírená evidencia poistných udalostí - príčiny vzniku

 • samostatná evidencia rôznych príčin vzniku PU
  • krádež
  • lom stroja
  • povodeň
  • požiar
  • stret so zverou
  • vandalizmus a pod.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.04.2016

Rozšírená evidencia poistných udalostí

 • rozšírenie základnej evidencie informácií o poistných udalostiach (PU)
  • vlastná špecifikácia konkrétneho predmetu poistenia
  • voľba príčiny a vlastný popis vzniku PU
  • informácie o výške škody a spoluúčasti
  • zoznam dokladov a dokumentov potrebných na predloženie k PU
   • prispôsobenie zoznamu podľa vybraného druhu predmetu poistenia
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.03.2016

Stornofond - storno model 2

 • poradie stornovania podľa štandardného storno modelu 1:
  • najskôr z kladných splátok na danej výplate,
  • zvyšok zo SF danej zmluvy,
  • zvyšok zo SF ostatných zmlúv,
  • zvyšok sa vyplatí ako záporná odmena
 • úprava stornovania podľa storno modelu 2:
  • najskôr zo SF danej zmluvy,
  • zvyšok z kladných splátok na danej výplate,
  • zvyšok zo SF ostatných zmlúv,
  • zvyšok sa vyplatí ako záporná odmena
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.02.2016

Stornofond - rôzny odvod za prvý a následné roky

 • rôzna výška prvoročného a následného odvodu do SF
  • na konkrétnych produktoch
  • pri využívaní výnimky odvodu do SF na konkrétnej zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.01.2016

Prílohy zmlúv s vlastnými poznámkami

 • špeciálne samostatné prílohy na vlastné poznámky makléra
  • nezobrazujú sa klientovi v Klientskej zóne v rámci jeho zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.12.2015

Kód splátky životného poistenia vo výplate

 • zobrazenie kódu pripoistenia pri splátkach životného poistenia
  • zlepší prehľadnosť udelených odmien za pripoistenia vo výplate
  • potrebné nastavenie: vyplenený Kód splátky v Type importu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
05.11.2015

Prenos zostatkov na účte obchodníka

 • rozšírené možnosti vedenia účtov obchodníkov
  • prenos záporných / kladných zostatkov na účte do ďalšieho obdobia
   • nevyplatí sa záporná odmena (napr. z dôvodu storna)
   • nevyplatí sa kladná odmena (napr. pri zadržiavaní odmeny)
   • započítanie voči internému účtu obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.10.2015

Zostava Vyúčtovanie odmien obchodníkov

 • prehľad odmien obchodníkov za jednotlivé splátky
  • prvoročné a následné odmeny
  • naplnenie a rozpustenie stornofondu
 • prehľad stavu stornofondu obchodníka vo zvolenom období
  • stav stornofondu na začiatku a na konci obdobia
  • celkové prírastky a úbytky na stornofonde
 • prehľad stavu interného účtu obchodníka
  • zápočet voči internému účtu
  • aktuálny zostatok na internom účte
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.09.2015

Štatistiky produkcie interaktívnou formou

 • grafické zobrazenie produkcie spoločnosti
  • interaktívne štatistiky vo forme grafov
  • objem uzatvoreného poistného
  • výška pridelenej provízie
  • počet uzatvorených zmlúv
 • filtrovanie v rámci všetkých informácií
  • voľba sledovaného obdobia
  • produkty vybranej skupiny produktov
  • produkty jednotlivých poisťovní
 • trendy vývoja
  • objem ročného poistného
  • výška provízie
  • počet klientov
  • percento stornovanosti zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.08.2015

Prepočítanie PZP cez Online kalkulačku

 • prepočítavanie PZP cez Online kalkulačku
  • prepočítava sa ku dňu výročia zmluvy
  • prepočet je dostupný v zmysle povoleného obdobia (napr. povolené dátumy uzatvorenia v kalkulačke)
  • zohľadňuje sa pôvodná frekvencia platenia
  • hromadné dopočítanie poistného na vybraných zmluvách (už vypočítané sa neprepočíta)
  • individuálne prepočítanie na konkrétnej zmluve (už vypočítané sa prepočíta)
 • farebné odlíšenie vypočítaného poistného
  • zelené – nižšie poistné ako pôvodné
  • čierne – rovnaká výška poistného ako pôvodné
  • červené – vyššie poistné ako pôvodné
 • rôzny počet ponúk poistného pre jednu zmluvu
  • 2 ponuky – štandardný prípad
   • najnižšia vypočítaná ponuka
   • ponuka pre rovnaký produkt ako je pôvodný
  • 1 ponuka
   • najnižšia ponuka je zároveň aj ponukou pre pôvodný produkt, resp.
   • zobrazí sa najnižšia ponuka, ale ponuka pre pôvodný produkt nie je k dispozícii
  • žiadna ponuka
   • zmluva neobsahuje všetky potrebné informácie na výpočet (napr. chýbajúce vozidlo a pod.)
   • výročie zmluvy je mimo povoleného obdobia na výpočet
  • ponuka so sumou 0,00
   • ponuka, nie je k dispozícii vo zvolenej frekvencii platenia (napr. nie je možné poistiť polročne a pod.)
   • po nadídení myšou sa zobrazí Ročné poistné pri ročnej frekvencii
 • dĺžka zobrazenia ponuky
  • nové poistné sa zobrazuje do polnoci daného dňa, následne sa „vynuluje“
  • každý používateľ vidí / prepočítava svoje ponuky, nezávisle od ostatných používateľov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
07.08.2015

Zostava Prehľad skóre (bodov)

 • celkový prehľad skóre (bodov / jednotiek) obchodníka
  • rozpis získaných bodov po jednotlivých zmluvách
  • aktuálna pozícia obchodníka
  • najbližšia vyššia pozícia na povýšenie
  • celková aktuálna výška bodov
  • zostávajúci počet bodov potrebných na povýšenie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.07.2015

Vyhodnocovanie bodov

 • prepočítanie produkčných dát (bodov / jednotiek)
  • prepočítanie aktuálneho stavu produkcie k zvolenému dátumu
   • celková produkcia
   • vlastná produkcia (ak sa sleduje)
 • aktualizácia pozícií obchodníkov
  • ​kontrola splnenia podmienok na povýšenie / udržanie pozície
   • vyhodnotenie podľa aktuálneho stavu bodov
  • návrh na zmenu pozície - povýšenie / strata pozície (poníženie)
   • manuálne (ne)akceptovanie návrhu
   • udržanie Minimálnej garantovanej pozície (ak sa používa)
 • pridelenie bonusov za produkciu
  • kontrola splnenia podmienok na pridelenie / odobratie bonusov​
  • pridelenie / odobratie individuálnych bonusov
  • vyplatenie / strhnutie z výplaty
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
07.07.2015

Garantovaná pozícia obchodníka pre bodové vyplácanie

 • nastavenie minimálnej garantovanej pozície pre obchodníka
  • individuálne nastavenie pre každého obchodníka
  • dátum platnosti, do kedy je pozícia garantovaná
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.07.2015

Vlastné body obchodníka za produkciu

 • nastavenie minimálneho počtu vlastných bodov (jednotiek) obchodníka
  • na získanie pozície
  • na udržanie si pozície
 • ​individuálne nastavenie pre jednotlivé pozície obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.07.2015

Celkové body obchodníka za produkciu

 • nastavenie minimálneho celkového počtu bodov (jednotiek) obchodníka
  • na získanie pozície
  • na udržanie si pozície
 • celkový počet bodov obchodníka zahŕňa
  • celkový počet bodov v rámci podriadenej skupiny obchodníka
  • celkový počet vlastných bodov obchodníka (ak sú sledované)
 • ​individuálne nastavenie pre jednotlivé pozície obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.06.2015

Koeficient prideľovania bodov za produkciu

 • individuálne nastavenie koeficientov produkčného skóre na produktoch
  • predstavuje pomer medzi ročným poistným a počtom prideľovaných bodov
  • umožňuje ohodnotiť vybrané produkty vyšším / nižším počtom bodov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
18.06.2015

Hodnota bodu pre pozíciu obchodníka

 • nastavenie peňažnej hodnoty bodu (jednotky) v rámci bodového systému
  • individuálne nastavenie pre jednotlivé pozície obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2015

Pozície obchodníkov

 • evidencia jednotlivých pozícií obchodníkov v rámci bodového systému
 • pridelenie pozícií jednotlivým obchodníkom
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2015

Spôsob vyplácania odmien - body a pozícia obchodníka

 • voľba spôsobu vyplácania odmien na zmluve
  • vyplácanie na základe bodov a pozície obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.05.2015

Doplnenie Vstupného veku do formuláru podľa údajov Klienta

 • doplnenie Vstupného veku na formulári produktu životného poistenia
  • automatické doplnenie podľa veku Klienta (Poistníka)
  • ak sa eviduje Poistník, aj Poistený - doplní sa vek Poisteného
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.04.2015

Stornofond - prehľad zostatkov a pohybov

 • podrobný prehľad stornofondu obchodníka (štatistika)
  • celkový zostatok na stornofonde
   • vlastný - na vlastných zmluvách
   • strom - na zmluvách podriadenej štruktúry
  • zostatky na stornofonde - rozdelené po konkrétnych zmluvách
  • história pohybov na stornofonde
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.04.2015

Stornofond - výnimka na zmluve

 • individuálne nastavenie odvodu do SF (výnimky) na konkrétnej zmluve
  • odlišné podmienky tvorby SF zmluvy od štandarných podmienok na produkte
   • prvoročné percento odvodu do SF
   • následné percento odvodu do SF
  • nevytváranie SF na konkrétnej zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.03.2015

Pregenerovanie očakávaných splátok

 • pregenerovanie napr. na životnej zmluve, z dôvodu doplnenia nových / chýbajúcich províznych podmienok
 • pregenerovanie splátky na jednej zmluve
  • samostatné tlačidlo pre každú zmluvu
   • Upozornenie: či sa majú splátky danej zmluvy pregenerovať [áno / nie]
   • pregenerovaním sa obnovia splátky danej zmluvy
   • pregenerujú sa všetky "posledné" očakávané splátky, na ktoré ešte neboli napárované došlé
 • hromadné pregenerovanie na viacerých zmluvách
  • od zadaného dátumu splátky (nie je povinný)
   • ak nie je zadaný - pregenerujú sa všetky od najstaršej "voľnej" očakávanej
  • pre konkrétnu zmluvu
  • pre vybraný produkt
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.03.2015

Výkaz pre NBS 2015 – Sektor poistenia alebo zaistenia

 • výkaz pre NBS podľa požiadaviek Opatrenia NBS č. 4/2014
  • pre Sektor poistenia alebo zaistenia
  • kladné finančné toky a záporné finančné toky, rozdelené na
   • životné poistenie
   • neživotné poistenie
   • zmluvy zaistenia
  • počet uzavretých zmlúv
  • objem ročného poistného
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.02.2015

Export evidencie predmetov poistenia do XLS

 • možnosť exportovať do XLS evidenciu predmetov poistenia (PRE)
  • samostatný modul s tlačidlom generovania (bez používateľského rozhrania)
  • export všetkých predmetov poistenia, rozdelený v súbore podľa druhov predmetov
  • doplnená informácia o čísla návrhov zmlúv, na ktorých predmet figuruje
  • export inej evidencie – dohodou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.01.2015

Pripomienkovač sviatkov

 • modul na blahoželanie klientom
  • zobrazí narodeniny a meniny klientov počas aktuálneho týždňa (+ možnosť dočasne zmeniť obdobie)
  • kontaktovanie vybraných klientov priamo emailom
   • priama úprava textu emailu
   • predvolená emailová adresa z evidencie klientov, s možnosťou jej úpravy
  • zaslanie informácie o sviatku obchodníkovi (správcovi), namiesto priameho kontaktu klienta
   • použije sa správca z poslednej zmluvy daného klienta
   • možnosť zmeny emailu obchodníka, ak systém predvolil iného obchodníka pri danom klientovi
  • spracovanie klientov Fyzická osoba a Fyzická osoba - podnikateľ (potrebné je meno a dátum narodenia, resp. rodné číslo)
   • možnosť rozšírenia o Právnické osoby, ak budú zadané údaje aj o konateľoch / kontaktných osobách
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.12.2014

Zostava Prognóza - odmena obchodníka

 • obchodník bez práva vidieť províziu spoločnosti, vidí svoju odmenu
  • namiesto prognózy provízie spoločnosti sa zobrazuje prognóza odmeny obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.11.2014

Špeciálne oprávnenia na záznamy v Podateľni

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • práva na záznamy v Podateľni (registratúre)
   • t.j. napr. vidieť len svoje záznamy vložené do Podateľne"
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.10.2014

Import províznych listov - balík vylepšení 1

 • nastavenie koeficientov v poli provízia
 • prepočet ročného poistného na lehotné podľa obdobia
 • absolútna hodnota pri produkčnom poistnom pri storne zmluvy
 • výber prvej neprázdnej hodnoty z viacerých hodnôt
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.10.2014

Príznak online zmluvy

 • označenie zmluvy vytvorenej online kalkulačkou
 • filtrovanie v evidencii zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.09.2014

Extra odmeny pre obchodníkov - opakovanie

 • nastavenie pravidelného opakovania prideľovania extra odmeny
 • dátumu konca opakovaného prideľovania
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.07.2014

Príznak flotilovej zmluvy

 • označenie flotilovej zmluvy
 • filtrovanie v evidencii zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2014

Extra odmeny pre obchodníkov

 • evidencia mimoriadnych odmien pre obchodníkov (správcov)
 • zobrazenie vo výplate obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.05.2014

Manuálne párovanie - zvýrazňovanie rozdielov

 • zvýraznenie údajov v Manuálnom párovaní, kvôli ktorým nebolo úspešné Automatické párovanie 
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
21.04.2014

Evidencia obchodníkov v zmysle požiadaviek NBS

 • vyžadované nastavenia v evidencii obchodníkov podľa NBS
 • doplňujúce špeciálne oprávnenia na obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.03.2014

Párovanie - vylepšenia pre prácu s veľkým kmeňom

 • úpravy na zefektívnenie a zrýchlenie párovania „veľkých“ províznych listov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.03.2014

Sprehľadnenie evidencie klientov

 • pre zlepšenie práce so systémom sme upravili rozloženie polí v editačnom okne klienta. 
 • presun najčastejšie využívaných polí na začiatok záložiek,
 • zoskupenie polí, ktoré spolu súvisia,
 • urýchli prácu pri zadávani klientov a pri hľadaní najpoužívanejších info o klientovi.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.03.2014

Klienti bez rodného čísla

 • možnosť zadať fyzické osoby bez rodného čísla,
 • stane sa, že ho neviete alebo má klient nesprávne RČ (nespĺňa deliteľnosť ani po roku 54),
 • len pre administrátorov, teda obchodníci ho neprestanú zadávať lebo nemusia.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
03.02.2014

Úlohy - prílohy, komentáre, klient

 • zadávanie úloh ku konkrétnemu klientovi,
 • pridávanie príloh (obrázky, ponuka v DOC/PDF a pod.) k jednotlivým úlohám,
 • komentáre a poznámky k úlohám.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
03.02.2014

PZP kalkulačka a poistenie online

 • PZP kalkulačka a poistenie online, modul priamo v systéme,
 • po uzatvorení kompletne zaeviduje zmluvu priamo na prihláseného obchodníka,
 • viac info na www.onlinekalkulackapzp.sk
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.02.2014

Podpora SEPA, čísla účtu v tvare IBAN

Podpora zadávania čísel účtov v tvare IBAN, v súvislosti s prechodom na SEPA.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
09.01.2014

Vyhľadávacie zobrazenie - prehľadnosť

 • zarovnanie údajov podľa typu,
 • zníženie výraznosti menej podstatných údajov.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.01.2014

Integrovaný webmail

Nový modul, ktorý Vás automaticky prihlási k Vášmu firemnému e-mailovémú účtu.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.12.2013

Tlač bielej a zelenej karty

 • tlač údajov do predtlačeného tlačiva od poisťovne,
 • generovanie kompletného tlačiva (vrátane formuláru) do PDF,
  • napr. na archiváciu či zaslanie klientovi e-mailom.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.12.2013

Quick-access panel

Panel na rýchly prístup. Urýchli Vám najčastejšie akcie - napr. upraviť/pozrieť údaje klienta priamo z vyhľadávacieho zobrazenia zmlúv, filtrovať všetky zmluvy zvoleného správcu a podobne.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.11.2013

Novinky v systéme

Nový modul, ktorý Vám umožní pozrieť si nové vylepšenia a hlasovať za návrhy ostatných, či navrhnúť vlastné rozšírenie systému.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.08.2013

Nastavenie odmien pre skupiny obchodníkov

 • nastavenie výšky odmeny pre skupinu správcov
  • jednoduchšie nastavenie odmeňovania pre skupinu správcov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.08.2013

Zostava Nedoplatky a preplatky

 • vytvorenie prehľadu zmlúv s nedoplatkami alebo preplatkami
  • súhrnný prehľad po zmluvách (akoby záložka Info splátky zo zmluvy)
  • zobrazí sa zoznam zmlúv, kde sú rôzne sumy očakávaných a došlých splátok
  • nulová suma na strane došlých splátok predstavuje zmluvy, na ktoré neprišla žiadna splátka
 • export do xls / pdf
 • kritériá vytvorenia prehľadu nedoplatkov a preplatkov
  • podľa poisťovne, obchodníka
  • ku konkrétnemu dátumu
 • porovnanie zmien v nedoplatkoch so starším dátumom
  • ​označenie zmlúv so zmenami v nedoplatkoch / preplatkoch, vzhľadom na starší porovnávací dátum
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
17.07.2013

Filtrovanie zmlúv podľa dátumu vytvorenia záznamu

 • doplňujúce filtrovanie v evidencii zmlúv podľa:
  • Dátumu vytvorenia záznamu
  • Dátumu poslednej úpravy záznamu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.06.2013

Stornofond - manuálne rozpúšťanie

 • možnosť manuálne rozpustiť SF vo zvolenej výške k zadanému dátumu
  • SF bude rozpustený pri prvej výplate po zadanom dátume
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.06.2013

Stornofond

 • na produkte je možné nastaviť percento odvodu do SF
  • v prípade ponechania (nastavenia) predvolenej 0 sa nebude zadržiavať nič
 • na obchodníkoch je možné nastaviť maximálne naplnenie SF (v EUR)
  • v prípade ponechania (nastavenia) 0 sa nebude zadržiavať nič
 • ak na výplate nastane storno na zmluvu, z ktorej sa vytvára SF, stornuje sa:
  • najskôr z kladných splátok na danej výplate,
  • zvyšok zo SF danej zmluvy,
  • zvyšok zo SF ostatných zmlúv,
  • zvyšok sa vyplatí ako záporná odmena
 • bez automatického / manuálneho rozpúšťania SF
 • zobrazovanie pohybu na SF na výplatnej listine obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.06.2013

Filtrovanie obchodníkov v prehľade zmlúv s blížiacim sa výročím

 • zobrazenie zmlúv s blížiacim sa výročím podľa konkrétneho obchodníka na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
12.06.2013

Rozšírený filter pri párovaní splátok - podľa čísla návrhu

 • rozšírený výber (filtrovanie) splátok na párovanie
  • ​len splátky vybranej zmluvy podľa zadaného Čísla návrhu / Čísla zmluvy
 • kombinácia viacerých kritérií
  • ​napr. len splátky vybranej zmluvy v rámci všetkých províznych listov
  • doplňujúce filtrovacie kritériá poskytuje modul Rozšírený filter províznych listov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.06.2013

Filtrovanie zmlúv podľa skupiny produktov

 • doplňujúce filtrovanie v evidencii zmlúv podľa Skupiny produktov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.05.2013

Typ a stav prílohy na zmluve

 • určenie typu / stavu prílohy na zmluve
  • nespracovaná príloha (každá nová príloha pridaná obchodníkom)
  • analýza potrieb klienta (špeciálny typ prílohy)
  • iná príloha
 • možnosť vyfiltrovať zmluvy podľa typu / stavu prílohy na zmluve
  • akákoľvek príloha
  • neobsahuje žiadnu prílohu
  • obsahuje analýzu potrieb klienta
  • chýba analýza potrieb klienta
  • obsahuje nespracovanú (novú) prílohu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.04.2013

Platné doklady správcu (obchodníka)

 • na správcovi (obchodníkovi) je možné označiť, či má všetky platné doklady
  • ak obchodník nemá platné doklady – splátky (odmeny) mu nebudú vyplatené, t.j. výplata mu bude zadržiavaná
    
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.04.2013

Zoradenie príloh na zmluve podľa dátumu

 • zoraďovanie príloh na zmluve podľa dátumu
  • najnovšie prílohy sú na začiatku
    
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.04.2013

Evidencia úloh, plánovanie a pripomienky

 • evidencia úloh a pripomienok
  • popis úlohy
  • termín splnenia – dátum a čas
  • upozornenie pred blížiacim sa termínom splnenia
  • stav úlohy – otvorené (nevyriešené) / dokončené / zmazané
 • aktívne odkazy v popise úlohy
  • otvorenie existujúcej zmluvy, podľa zadaného čísla návrhu
  • vytvorenie novej mailovej správy na uvedenú mailovú adresu
  • priame volanie telefónneho čísla
  • aktívny odkaz na webovú stránku
 • rozdelenie (kategorizácia) úloh podľa termínu splnenia
  • po termíne / dnes / neskôr / bez dátumu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.03.2013

Podateľňa (registratúra)

 • evidencia (register) viacerých typov záznamov (položiek)
  • nová zmluva / zmena zmluvy / zrušenie zmluvy
  • intervencia
  • poistná udalosť
  • doplnenie dokladov
 • jednotlivé typy záznamov obsahujú potrebné informácie
  • obchodník / partner / produkt
  • číslo návrhu / zmluvy / intervencie / poistnej udalosti
  • výšku poistného / frekvencia platenia
  • klient / rodné číslo / IČO / telefón / e-mail
  • poznámka
 • prehľad nových položiek určených na odoslanie na centrálu
  • výber odosielaných položiek
  • vygenerovanie súpisky - zoznamu odoslaných položiek (PDF)
 • prehľad doručených položiek určených na prijatie na centrále
  • výber prijatých (potvrdených) položiek
  • vygenerovanie súpisky - zoznamu prijatých položiek (PDF)
  • filtrovanie podľa odosielateľa / dátumu
 • prehľad položiek na odoslanie partnerom
  • výber odosielaných položiek
  • vygenerovanie súpisky - zoznamu odoslaných položiek (PDF)
  • filtrovanie podľa partnera
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.03.2013

Prehľad uhradenosti splátok priamo na zmluve

 • okamžitá informácia o sume splátky a provízii
 • vizuálne rozdelenie splátok podľa vzájomného spárovania
  • spárované splátky sú na rovnakej úrovni
 • farebné rozlíšenie (ne)uhradenosti očakávaných a došlých splátok
  • porovnanie v rámci skupiny spárovaných splátok
  • (ne)uhradenosť podľa sumy splátky
  • (ne)uhradenosť podľa sumy provízie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.03.2013

Filter zmlúv pri aktualizácii poistného pri párovaní

 • voľba maximálneho rozdielu (odchýlky) lehotného poistného
  • absolútna odchýlka (v EUR)
  • rozdiel v percentách (v %)
 • obmedzenie typu splátok na výpočet nového lehotného poistného
  • typ splátok, ktoré sa majú použiť pri vytváraní ponuky nového poistného
   • všetky splátky
   • len automaticky spárované splátky
   • len manuálne spárované splátky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
22.02.2013

Rozšírený filter pri párovaní províznych listov

 • rozšírený výber (filtrovanie) splátok na párovanie
  • všetky splátky poisťovne (partnera)
  • všetky splátky za konkrétny mesiac
  • všetky splátky za zvolený rok
 • viackrokové obmedzovanie dostupných filtrovacích kritérií
  • napr. výberom partnera sa obmedzí počet dostupných províznych listov v zozname
 • kombinácia viacerých kritérií
  • napr. všetky provízne listy poisťovní za zvolený mesiac
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.01.2013

Okamžitá kontrola správnosti vypĺňaných polí formulárov

 • kontrola správnosti vypĺňaných polí, napr.
  • jedinečnosť čísla návrhu zmluvy, RČ
  • nesprávny formát dátumu, PSČ, RČ
  • nevyplnené povinné polia
  • nesplnenie obmedzení poľa (prekročenie povoleného rozsahu hodnôt a pod.)
 • okamžitá spätná väzba s potrebnou informáciou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
17.12.2012

Špeciálne oprávnenia na predmety poistenia

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • práva na predmety poistenia na zmluvách, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svoje predmety poistenia“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
17.12.2012

Špeciálne oprávnenia na produkciu skupiny obchodníkov

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • práva na produkciu skupiny podriadených obchodníkov
   • t.j. napr. vidieť „produkciu svojej podriadenej skupiny obchodníkov“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
12.11.2012

Párovanie došlej splátky na viac očakávaných splátok

 • možnosť napárovať (priradiť) jednu došlú splátku na viac očakávaných splátok
 • pri automatickom párovaní sa očakávané splátky upravia podľa napárovaných došlých

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.11.2012

Pridanie čísla účtu ku partnerovi

 • možnosť pridania poľa pre číslo účtu do vybranej evidencie
  • k partnerovi (poisťovni) – napr. na účely platenia poistného
 • automatické rozpoznanie banky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.11.2012

Pridanie čísla účtu ku klientovi

 • možnosť pridania poľa pre číslo účtu do vybranej evidencie
  • ku klientovi – rozšírenie informácií o klientovi
 • automatické rozpoznanie banky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.11.2012

Pridanie čísla účtu ku produktu

 • možnosť pridania poľa pre číslo účtu do vybranej evidencie
  • na produkt – napr. na účely platenia poistného
 • automatické rozpoznanie banky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.10.2012

Prevodný príkaz na úhradu poistného

 • hromadné vygenerovanie prevodných príkazov pre klienta
  • každý príkaz samostatne
  • všetky príkazy hromadne v jednom
 • spracovanie prevodných príkazov pre
  • všetky zmluvy klienta
  • konkrétnu zmluvu
 • predvyplnený prevodný príkaz na úhradu
  • potreba definovania čísla účtu príjemcu a platiteľa
  • suma na úhradu vo výške nezaplatenej očakávanej splátky
  • voľba obdobia kontroly neuhradených splátok
  • variabilný symbol (číslo návrhu zmluvy, číslo zmluvy, žiadny)
 • výstup v PDF formáte
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
26.10.2012

Posúvanie hlavného menu vo vyhľadávaní

 • zjednodušenie a zrýchlenie práce v rozsiahlejších evidenciách
  • posúvanie hlavného menu v závislosti od pozície v evidencii
  • okamžitá dostupnosť hlavného menu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.10.2012

Vytvorenie nového provízneho listu pri importe PL

 • jednoduchšie vytvorenie nového PL priamo v module na import PL
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.10.2012

Evidencia produktov životného poistenia

 • vytvorenie formuláru produktu životného poistenia
  • vytvorenie polí pripoistení (vizuálna podoba s papierovým formulárom)
 • definovanie províznych podmienok spoločnosti a obchodníkov
  • výpočet sumy splátky za pripoistenie
  • percento provízie za pripoistenie
   • zročnené, bežné alebo jednorazové vyplácanie provízie
  • možnosť vyplácania pripoistení fixnou sumou provízie
  • vyplácanie rôznych províznych podmienok v jednotlivých rokoch, samostatne za každé pripoistenie
 • generovanie očakávaných splátok na jednotlivé pripoistenia
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
05.09.2012

Výpis aktívnych (živých) pripoistení

 • výpis aktívnych (živých) pripoistení zmlúv klienta (rozšírenie zostavy Karta klienta)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
05.09.2012

Aktualizácia dátumov storna zmlúv a pripoistení

 • aktualizácia dátumov storna zmlúv a pripoistení z importovaného CSV súboru
  • na základe importovaného zoznamu vystornovaných zmlúv
  • CSV súbor je v tvare (1. riadok - hlavička stĺpcov sa neimportuje):
   • Číslo návrhu; Číslo zmluvy; Číslo podzmluvy; Dátum storna; POZNÁMKA (neimportuje sa)

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
03.09.2012

Odstraňovanie nespárovaných očakávaných splátok

 • možnosť odstrániť nespárované očakávané splátky
  • ak je dátum splátky po dátume konca zmluvy
  • ak je dátum splátky po dátume storna zmluvy
  • ak je dátum splátky pred dátumom začiatku zmluvy
  • všetky nespárované očakávané splátky na zmluvách, kde je zadaný dátum konca
  • všetky nespárované očakávané splátky na zmluvách, kde je zadaný dátum storna
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.08.2012

Zálohovanie databázy

 • možnosť vytvorenia si zálohy celej databázy systému vo formáte SQL
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.08.2012

Vystavenie faktúr k výplatám obchodníkov

 • generovanie faktúr k výplatám obchodníkov
  • generovanie faktúr
   • hromadne všetkým obchodníkom
   • konkrétnemu obchodníkovi
  • číslo faktúry podľa dátumu vystavenia alebo vlastné číslo
 • evidencia výplat obchodníkov
  • možnosť stiahnuť si / odoslať vygenerované faktúry obchodníka
  • nastavenie dátumu uhradenia faktúry
 • evidencia účtov obchodníkov
  • individuálna evidencia účtov a zostatkov každého obchodníka
   • preddavky
   • zálohy
   • zadržaná výplata
   • pohľadávky a pod.
  • započítanie preddavku na výplate a faktúre
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.07.2012

Automatická zmena stavu na zmluve

 • ak nastane Dátum konca zmluvy
  • nastaví sa stav Ukončená (ak takýto stav neexistuje, bude vytvorený)
 • ak nastane Dátum storna zmluvy
  • nastaví sa stav Storno
 • dodatočné nastavenie stavov na už existujúcich zmluvách
  • nastavia sa, ak na nich už nastal Dátum konca alebo Dátum storna
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.06.2012

Automatické zasielanie zoznamu výročných zmlúv

 • obchodníci môžu osloviť klientov s ponukou prepracovania zmluvy
  • možnosť podania výpovede do zákonom stanovenej lehoty pred výročím zmluvy
  • zoznam zmlúv s výročím o predvolený počet týždňov
   • predvolených je 8 týždňov kvôli možnosti vypovedať PZP zmluvy
  • možnosť včasného prehodnotenia / vypovedania zmluvy
  • zmluvy pre konkrétneho obchodníka, na ktorých je ako Správca / Získateľ
 • zasielanie zoznamu výročných zmlúv v dostatočnom predstihu
  • automatické odosielanie zoznamu zmlúv obchodníka na jeho e-mail
  • voliteľná perióda odosielania (napr. 1x týždenne)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.04.2012

Správa interných dokumentov a metodík

 • prehľadná stromová štruktúra / evidencia interných dokumentov
  • vhodné na správu interných smerníc, usmernení,…
  • rozdelenie dokumentov podľa
   • kategórie a názvu
   • doby platnosti
   • popisu
 • filtrovanie a vyhľadávanie v dokumentoch, podobne ako v evidenciách
  • podľa kategórie, názvu, dátumu platnosti dokumentov, popisu,…
 • zasielanie mailov cieľovým používateľom, pre ktorých je dokument určený
  • posiela sa mail s odkazom priamo na dokument v systéme
  • prehľad používateľov, ktorým bol dokument odoslaný
  • prehľad používateľov, ktorí si dokument otvorili
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.04.2012

Správa materiálov a dokumentov z poisťovní

 • prehľadná stromová štruktúra / evidencia materiálov z poisťovní
  • vhodné na správu materiálov z poisťovní, tlačív, sadzobníkov,…
  • rozdelenie podľa
   • poisťovne a roku platnosti
   • kategórie – napr. konkrétny produkt
   • podkategórie – napr. sadzobníky, kalkulačky, metodické usmernenia,…
 • filtrovanie a vyhľadávanie v dokumentoch podobne ako v evidenciách
  • poisťovňa, rok, kategória, podkategória, dátumu platnosti dokumentov, popis,…
 • zasielanie mailov cieľovým používateľom, pre ktorých je dokument určený
  • posiela sa mail s odkazom priamo na dokument v systéme
  • prehľad používateľov, ktorým bol dokument odoslaný
  • prehľad používateľov, ktorí si dokument otvorili
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.03.2012

Prehľad zmlúv s blížiacim sa výročím (3 mesiace pred)

 • jednoduché a prehľadné sledovanie zmlúv, ktorým sa blíži výročie
  • napr. pri PZP je potrebné vypovedať zmluvu skôr ako 6 týždňov pred jej výročím
  • potreba konzultácie s klientom v dostatočnom predstihu pred výročím
   • prerobenie zmluvy
   • vypovedanie zmluvy
 • voľba sledovaného „predvýročného“ obdobia (napr. na najbližších 7 dní)
  • zmluvy, ktoré budú mať v rámci nasledujúcich 7 dní o 3 mesiace výročie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
20.02.2012

Kontrola väzieb pri odstraňovaní záznamov

 • kontrola väzieb na iné záznamy pred odstránením
  • napr. ak sú na odstraňovanú zmluvu naviazané splátky, nie je možné zmluvu odstrániť dovtedy, kým nebudú odstránené splátky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.11.2011

Zobrazenie kariet klienta podľa správcu

 • doplnené kritérium generovania karty klienta podľa správcu
  • hromadné vygenerovanie kariet klienta všetkých klientov zvoleného správcu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.09.2011

Inteligentnejšie párovanie splátok províznych listov

 • prepracovanejšie rozhranie párovania splátok
  • prehľadné rozdelenie párovaných splátok do viacerých krokov
   • najprv párovanie na zmluvy
   • automatické párovanie na očakávané splátky
   • manuálne párovanie na konkrétne očakávané splátky
   • aktualizácia poistného na zmluve – systém vypočíta nové poistné podľa prijatých splátok, s možnosťou manuálnej úpravy poistného
   • doplnenie chýbajúceho čísla zmluvy na zmluvu – systém navrhne zmeny, s možnosťou manuálnej úpravy
 • okamžitá dostupnosť detailov splátok a zmlúv pri párovaní
  • detailný prehľad predošlých splátok na zmluve
  • výber z viacerých potenciálne vyhovujúcich splátok pri manuálnom párovaní
 • nastavenie maximálnej povolenej odchýlky na spárovanie
  • odchýlka sumy splátky, sumy provízie, percent provízie
   • absolútna suma odchýlky
   • percentuálna odchýlka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.09.2011

Párovanie na zmluvy podľa aktuálneho stavu

 • voľba párovania len podľa aktuálneho stavu zmluvy
  • napr. ak zmluva v evidencii k dátumu splátky ešte neexistovala, ale v súčasnosti je aktívna, bude sa brať do úvahy jej aktuálny stav (aktívna) a nie historický stav (neexistujúca)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.09.2011

Zmena dohodnutého spôsobu výpočtu odmeny obchodníkov

 • zmena spôsobu odmeňovania správcov v priebehu života zmluvy
  • so správcom sa dohodne nový spôsob vyplácania odmien (upravia sa podmienky odmeňovania)
  • zmena zvoleného spôsobu výpočtu odmeny správcov na živých zmluvách a splátkach
  • zmena vyplácania Zo sumy splátky na vyplácanie Z provízie spoločnosti, resp. opačne
  • voľba spôsobu výpočtu odmeny na splátke je nezávislá od zvoleného spôsobu výpočtu odmeny na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
31.08.2011

Definovanie modelov pro-rata

 • nastavenie modelu na výpočet sumy alikvotnej splátky na zmluve
  • počet dní v roku – 360, 365 alebo 365/366
  • spôsob zaokrúhľovania – matematicky, všetko nahor alebo všetko nadol
  • určenie štandardného modelu pre Partnera (poisťovňu), resp. špeciálny model pre konkrétny Produkt
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
31.08.2011

Alikvotná očakávaná splátka za nové vozidlo vo flotile

 • automatické vygenerovanie alikvotnej očakávanej splátky
  • pri zmene lehotného poistného (napr. kvôli novému pripoisteniu, vozidlu vo flotile) systém automaticky ponúkne vygenerovanie alikvotnej splátky
  • suma sa vypočíta podľa predchádzajúcich splátok a dátumu, ku ktorému sa mení poistné
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.07.2011

Hierarchická evidencia dokumentov spoločnosti

 • štruktúrovaná hierarchia adresárov a dokumentov
  • vedenie, organizácia a evidencia súborov spoločnosti rôzneho typu
  • smernice, opatrenia, vyhlášky, zákony, tlačivá z poisťovní, prezentačné materiály,...
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.07.2011

Rozšírenie možností vyhľadávacieho zobrazenia zmlúv

 • doplnené nové filtrovacie kritériá zmlúv - Dátum výročia zmluvy
  • možnosť filtrovania, zoraďovania a vyhľadávania zmlúv podľa Dátumu výročia na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.06.2011

Komplexnejšie nastavenie typov importov províznych listov

 • definovanie čísla podzmluvy ako časti čísla zmluvy – ak sú uvedené v jednom stĺpci v súbore (ako to uvádzajú niektoré poisťovne)
  • plnohodnotná možnosť importu čísla podzmluvy, ktoré je súčasťou čísla zmluvy v importovanom províznom liste
  • ak číslo zmluvy v sebe neobsahuje číslo podzmluvy, zostane číslo podzmluvy nevyplnené
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
31.05.2011

Doplňujúce nastavenia v zostave Výplaty

 • hromadné vygenerovanie výplat pre všetkých správcov
  • efektívnejšie generovanie výplat pre jednotlivých správcov pomocou generovania hromadného výpisu výplat všetkých správcov
  • zoskupenie a rozdelenie výplat po jednotlivých správcoch
 • nastavenie nezobrazenia provízie spoločnosti na výplate
  • voľba, aby sa na výplate určenej pre správcu (obchodníka), nezobrazovali percentá a suma provízie spoločnosti
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.04.2011

Užitočné rozšírenia vyhľadávacieho zobrazenia zmlúv

 • doplnené nové filtrovacie kritériá zmlúv – Dátum začiatku, konca a storna zmluvy
  • možnosť filtrovania, zoraďovania a vyhľadávania zmlúv podľa Dátumu začiatku účinnosti, Dátumu konca účinnosti a Dátumu storna na zmluve
 • univerzálne filtrovanie v rámci všetkých druhov predmetov poistenia
  • vyhľadávanie prebieha v rámci všetkých druhov predmetov poistenia evidovaných na zmluvách, bez ohľadu na druh predmetu poistenia
 • zvýraznenie / označenie aktívneho riadku pri vyhľadávaní
  • urýchli vyhľadávanie a sprehľadní prácu so záznamami najmä v evidenciách s väčším počtom zobrazovaných stĺpcov – napr. v evidencii zmluvy, splátky, správcovia, klienti a pod.
 • upozornenie pri zatváraní neuloženého upraveného záznamu
  • môže zabrániť neželanej strate zmien na zázname, ktoré ešte neboli uložené
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.04.2011

Farebné odlíšenie riadkov evidencie zmlúv

 • možnosť nastaviť farebné odlíšenie riadkov vo vyhľadávacom zobrazení
  • napr. v evidencii zmlúv – rôzne farby riadkov zmlúv podľa ich dátumu
   • červeným písmom – nastal dátum storna (stornované zmluvy)
   • oranžovým písmom – nastal dátum konca (ukončené zmluvy)
   • štandardne sa dodáva farebné odlíšenie riadkov do evidencie zmlúv podľa uvedeného príkladu, resp. iné – podľa požiadaviek (dohodou)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.03.2011

Väčšia kontrola pri vypĺňaní osobných údajov o klientovi

 • kontrola správnosti zadaného rodného čísla klienta
  • kontrola správneho formátu rodného čísla
  • kontrola deliteľnosti rodného čísla
  • vypnutie kontroly správnosti rodného čísla – napr. pri cudzích štátnych príslušníkoch
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.03.2011

Rozdielové odmeny nadriadeného správcu

 • voľba nadriadeného správcu
  • správcovi na zmluve je možné priradiť nadriadeného správcu
 • rozdielové odmeny pre nadriadeného správcu
  • nadriadený správca môže mať prideľované rozdielové odmeny podriadeného správcu na zmluve (nejedná sa o MLM štruktúru)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.01.2011

Prehľadnejšie nastavenie typov importov províznych listov

 • zjednodušenie nastavenia zlučovania splátok pri importe
  • jednoduchá priama voľba polí (údajov na splátke), podľa ktorých sa majú vybrané polia splátok pri importe províznych listov zlučovať
 • import kombinácie viacerých údajov alebo časti jedného údaju zo splátky
  • kombinácia (spojenie) viacerých údajov zo splátky do jedného importovaného údaju
   • spojenie mena a priezviska klienta do poznámky
  • import vybranej časti údaju zo splátky
   • rozdelenie jedného údaju čísla zmluvy na číslo zmluvy a číslo podzmluvy
  • kombinácia údaju zo splátky s ľubovoľným reťazcom
   • doplnenie dátumu splátky na plnohodnotný formát dátumu – ak dátum na províznom liste predstavuje len rok a mesiac, bez konkrétneho dňa
 • voľba predvoleného dátumu splátky pri importe
  • ak nie je na splátke v importovanom províznom liste zadaný dátum splátky, doplní sa predvolený dátum

Celkové vylepšenie funkčnosti programu

 • zlepšená podpora v iných prehliadačoch
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.12.2010

Zvýhodnenie / znevýhodnenie lehotného poistného

 • zvýhodnenie lehotného poistného pri nižšej frekvencii platenia
  • pri zvolení nižšej frekvencii platenia (napr. pri ročnej frekvencii) bude vypočítané lehotné poistné vzhľadom k pôvodnému ročnému poistnému nižšie (výhodnejšie)
 • znevýhodnenie lehotného poistného pri vyššej frekvencii platenia
  • pri zvolení vyššej frekvencii platenia (napr. pri mesačnej frekvencii) bude vypočítané lehotné poistné vzhľadom k pôvodnému ročnému poistnému vyššie (nevýhodnejšie)
 • vlastné nastavenia zvýhodnenia, resp. znevýhodnenia
  • možnosť definovať hodnoty (koeficienty), podľa ktorých má byť na zmluve vypočítané lehotné poistné – na základe ročného poistného a zvolenej frekvencie platenia na zmluve

Evidencia podrobnejších detailov o správcoch

 • výber z viacerých typov správcov s príslušnými evidovanými detailmi
  • fyzická osoba
  • fyzická osoba – podnikateľ
  • právnická osoba
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.12.2010

Prílohy na správcoch (obchodníkoch)

 • možnosť pridania prílohy ku správcovi (obchodníkovi)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.12.2010

Prílohy k poistnej udalosti

 • možnosť pridania prílohy k poistnej udalosti
  • ​​napr. krycí list, fotografie a pod.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.12.2010

Evidencia poistných udalostí

 • evidencia poistných udalostí
 • tlač poistných udalostí priamo z evidencie Poistných udalostí
 • zostava na výpis konkrétnej poistnej udalosti
 • možnosť historicky sledovať, ako sa vyvíjala a riešila poistná udalosť
 • definovanie vlastných stavov poistných udalostí
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.11.2010

Jednoduchšie nastavenie práv skupiny používateľov

 • prehľadnejšie nastavanie práv na moduly
  • zoskupenie práv na moduly (zapnutie / vypnutie modulu) podľa skupín modulov v systéme
 • podrobnejšie nastavenia práv skupiny
  • špecifikovanie práv pre viaceré tabuľky v databáze
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.11.2010

Špeciálne oprávnenia používateľov

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • oprávnenia vidieť / upraviť / zmazať záznamy v evidenciách v závislosti od správcu / získateľa na zázname
 • samostatné nastavenie špeciálnych práv
  • práva na zmluvy, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svoje zmluvy“
  • práva na splátky, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svoje splátky“
  • práva na klientov zmlúv, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svojich klientov“
  • práva na podriadených správcov v štruktúre
   • t.j. napr. vidieť „svojich podriadených správcov“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.11.2010

Rozšírené možnosti evidovania údajov na zmluve

 • definovanie prvoročnej a následnej fixnej (konštantnej) sumy provízie
  • ak je s partnerom (poisťovňou) dohodnuté vyplácanie fixnej (nemennej) provízie spoločnosti, t.j. bez ohľadu na výšku splátky klienta
 • automatické vyplnenie dátumu podpísania
  • dátum podpísania zmluvy sa nastaví o deň skôr ako dátum začiatku účinnosti na zmluve
 • úprava poistníka priamo z formuláru zmluvy
  • po výbere konkrétneho poistníka sa tlačidlo na vytvorenie poistníka zmení na tlačidlo úpravy – je možné hneď priamo na zmluve upravovať detaily vybraného poistníka
 • zadanie dátumu nasledujúcej splátky do minulosti
  • dátum nasledujúcej očakávanej splátky nemusí byť nastavený do budúcnosti
 • spätné dogenerovanie očakávaných splátok
  • systém upozorní na prípadné spätné dogenerovanie očakávaných splátok z minulosti (pri zadaní dátumu nasledujúcej splátky do minulosti)
 • úprava predmetu poistenia priamo z formuláru zmluvy
  • po výbere konkrétneho predmetu poistenia sa tlačidlo na vytvorenie predmetu poistenia zmení na tlačidlo úpravy – je možné hneď priamo na zmluve upravovať detaily vybraného predmetu poistenia

Doplnené možnosti vyhľadávania v evidencii zmlúv

 • zlepšené zoraďovanie záznamov zmlúv – napr. podľa Produktu
 • doplnené nové filtrovacie kritériá zmlúv – Partner
  • možnosť filtrovania, zoraďovania a vyhľadávania zmlúv podľa Partnera na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.10.2010

Zostava Nové výplaty

 • možnosť ignorovania dátumu splátky pri vytváraní nových výplat
  • pri vytváraní novej výplaty sa spracujú všetky nevyplatené splátky, bez ohľadu na dátum splátky uvedený na splátke

Zostava Karta klienta

 • zobrazenie informácie o ročnom poistnom
  • zobrazenie ročného poistného a celkového súčtu ročného poistného za všetky zmluvy na zmluvách vybraného klienta
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.10.2010

Zostava Prognóza

 • vytvorenie zoznamu (prehľadu) všetkých očakávaných splátok do budúcnosti v zadanom období, za predpokladu, že
  • všetky zmluvy budú riadne platené
  • nedôjde k žiadnej zmene ročného alebo lehotného poistného
  • nedôjde k predčasnému ukončeniu (stornu) zmlúv
 • zlepšenie starostlivosti o klienta - pripomenutie blížiacej sa splatnosti poistného
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.09.2010

Predvolený získateľ Spoločnosť

 • Spoločnosť ako predvolený povinný získateľ
  • medzi získateľmi na zmluve a splátke je ako samostatný získateľ predvolená (povinná) Spoločnosť
  • dorovnáva rozdiel percent provízie spoločnosti a sumy rozdeľovanej ostatným správcom (obchodníkom) na odmenách (kvázi „zostatková odmena spoločnosti“)
 • možnosť priameho zadania sumy provízie na splátke
  • napr. pri vytváraní očakávanej splátky môže byť priamo zadaná suma očakávanej provízie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.09.2010

Prehľadnejší sumár splátok na zmluve

 • farebne odlíšené riadky splátok v prehľade splátok na zmluve
  • červené – očakávané splátky
  • zelené – došlé splátky

Graficky príjemnejšie ikony

 • nové ikony definovania druhu predmetu poistenia a pripoistenia
  • vytvorenie, úprava a odstránenie záznamu

Celkové vylepšenie funkčnosti programu

 • doplnené nové pomocné nápovedy – označené symbolom „?“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2010

Zostava Prírastky a úbytky

 • prírastky a úbytky v zadanom období
  • podľa dátumu začiatku / konca / storna zmluvy
  • podľa typu zmeny (prírastky / úbytky / prírastky a úbytky)
  • podrobnosť zobrazovaného výpisu
   • nové, skončené a obnovené zmluvy
   • súhrnné zmeny (začiatok obdobia / koniec obdobia)
   • detailné zmeny na zmluvách počas celého obdobia (všetky zmeny)
 • prírastky a úbytky po pripoisteniach (ak sú na zmluve zadané)
 • voľba nezobrazovať odstránené zmluvy
  • skryť (nezobrazovať) odstránené zmluvy predstavujúce prírastky a úbytky produkcie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
12.02.2010

Prílohy na zmluve

 • možnosť pridania prílohy na zmluvu
  • napr. skeny zmlúv, potrebné doklady, intervencie, dodatky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
 
Novinky