maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
  
26.09.2018

Manažment využívania osobných údajov na marketingové účely 

Ak máte záujem o využívanie kontaktných údajov klientov na marketingové účely, napr. na zasielanie správ, akcií a noviniek o finančných produktoch, ale aj blahoželaní k narodeninám a meninám, je potrebné mať klientov súhlas so spracovaním OÚ na marketingové účely.

 

Rozšírenie karty klienta o evidenciu udelenia / neudelenia súhlasu klienta na spracovanie jeho OÚ na marketing.

 

 • do evidencie klientov doplníme možnosť označenia, či klient udelil súhlas so spracovaní jeho údajov na tento účel
 • klienti, ktorí udelili, resp. neudelili súhlas budú v evidencii farebne odlíšení
 • označenie klienta môže uskutočniť iba používateľ s udelenými príslušnými právami
 • ak klient súhlas neudelil, vo vybraných zostavách sa bude pri takomto klientovi zobrazovať poznámka, žeje neželaný byť kontaktovaný a rovnako bude z týchto zostáv odstránený jeho telefonický a e-mailový kontakt.

 

„Súhlas s markentingom“ je možné ku klientom doplniť aj spätne na klientov už evidovaných v ICM2, a to jednorazovým hromadným importom. V prípade záujmu o nastavenie súhlasov spätne, bude tento úkon individuálne ocenený.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.09.2018

Manažment používateľských hesiel

Pre zaistenie lepšej bezpečnosti Informačného systému ICM2 je možné nastaviť vhodný manažment hesiel, ktorý zohľadňuje najmä nasledovné kritéria:1

 

 • A. Sila hesla - možnosť nastaviť, aké minimálne parametre majú spĺňať heslá používateľov:
  • a. Stanovenie dĺžky hesla - minimálna dĺžka hesla je 10 znakov.
  • b. Stanovenie dĺžky a tvaru hesla - minimálna dĺžka hesla je 10 znakov, pričom heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslicu.
  • c. Riešenie na mieru – požiadavky na heslo nastavíme na základe Vašich požiadaviek -  minimálnu dĺžku hesla, minimálny počet veľkých písmen, malých písmen, číslic a špeciálnych znakov. 

 

 • B. Platnosť hesla – možnosť nastaviť platnosť hesla je v súčasnosti vymedzená v mesiacoch, pre používateľské skupiny v module Administrácia - Používatelia a skupiny. Ak sa používateľ prihlási po uplynutí nastavenej platnosti hesla je vyzvaný na zmenu hesla. Systém však umožňuje, aby si používateľ nastavil rovnaké heslo, aké používal doteraz.
  • a. Kontrola identického hesla – systém po vyzvaní na nastavenie nového hesla bude vyžadovať zadanie iného hesla, ako toho, ktoré bolo použité doteraz.
  • b. Modul – „Zmena hesla“ – nový modul ICM2 prístupný pre obchodníkov, ktorý umožňuje, aby si každý obchodník kedykoľvek zmeniť heslo, a to zadaním starého hesla a dvojitým zadaním nového hesla.

 

 • C. Obnova hesla – pri zabudnutí alebo strate hesla je potrebné, aby nové heslo nastavil administrátor systému/nadriadená osoba spoločnosti.
  • a. Obnovenie hesla cez e-mail umožňuje každému používateľovi systému požiadať o obnovu hesla. Žiadosť o nové heslo s linkom na nastavenie nového hesla príde používateľovi na jeho e-mail zadaný v ICM2.
  • b. Obnovenie hesla cez SMS umožňuje každému používateľovi systému požiadať o obnovu hesla (max. raz za deň). Systém vygeneruje nové heslo a zašle ho používateľovi v SMS na jeho telefónne číslo zadané v ICM2. SMS správy budú spoplatnené podľa platného cenníka poskytovateľa.

 

1 Vo všeobecnosti neexistuje univerzálne pravidlo pre nastavenie bezpečnej dĺžky alebo tvaru hesla. Z uvedeného dôvodu dávame na výber vyššie uvedené možnosti nastavení hesla, ktoré v súčasnosti predstavujú jeho relatívne primeranú bezpečnosť. 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
26.10.2017

Export do internet bankingu Tatra Banky

 • V module Provízie sa vytvorínový modul „Export (TB)“ na opakovaný export hromadných príkazov do internet bankingu Tatra Banky 
  • pre správny import je potrebné, aby Obchodníci mali nastavené 
   • Číslo účtu v tvare IBAN (jednotne, bez medzier a pod.)
   • Osobné číslo pre účely generovania Variabilného symbolu (VS)
  •  generovanie VS bude v tvare: [YY][mm][číslo obchodníka]
  •  zároveň upravený Variabilný symbol sa bude používať aj v module Provízie –> Výplaty FA.
  •  pri zmene banky (TB) bude potrebné upraviť existujúci modul
  •  pole Kontrola IBAN
   • ak je zaškrtnuté – kontroluje sa či majú správcovia vyplnené čísla účtov a či sú v správnom tvare IBAN, pričom sa výstup vygeneruje len v prípade, ak sú tieto podmienky splnené pre všetkých obchodníkov, ktorí vo výplate vystupujú.
   • ak nie je zaškrtnuté – výstup bude obsahovať len obchodníkov, ktorí splnili podmienku vyplneného čísla účtu v tvare IBAN, a ostatní budú vynechaní
  •  do exportu pre IB budú vstupovať len položky so sumou väčšou ako 0, t.j. nulová,    resp. záporná výplata nebude súčasťou importu do Internet Bankingu Tatra Banky.
  •  v konečnom dôsledku vygeneruje súbor na import do TB, v tvare:
   • Odosielateľ
    • Názov
    • Účet
    • BIČ
   • Príjemca
    • Názov
    • Suma
    • VS
    • ŠD
    • účet
 • Tento modul je podmienený modulom "Číslovanie FA" [CFA]
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
20.10.2017

Pridanie stĺpca ID

 • v bežných evidenciách pribudne stĺpec ID
 • rýchlejšie vyhľadávanie podľa ID záznamu

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.10.2017

Automatické generovanie číslovania faktúr 

 • Úprava automatického generovania čísiel FA na konkrétny tvar, ktorý zahŕňa osobné číslo obchodníka
  • generovanie čísla faktúr bude v tvare „[YY][mm][číslo obchodníka]“,
  • pre potreby generovania správnych čísel je potrebné každému obchodníkovi priradiť osobné číslo, ktoré bude vstupovať do časti čísla  faktúr, napr. 170912345, kde 16 je rok 2017, 09 je mesiac a 12345 je 5 miestne číslo obchodníka 
  • ak je číslo obchodníka 4-miestne, bude na začiatku doplnená 0, t.j. pre 1234 bude číslo FA: 170901234 

 

 • Daný modul je podmienkou pre modul import do internet bankingu Tatra banky, na základe ktorého upravené číslo faktúru je identické s variabilným číslom potrebným pre daný import. 

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.09.2017

Zročnené provízie 

Na Produkte pribudne nový príznak „Zročnené provízie“

 • Možnosť nastaviť, ktoré očakávané splátky budú zročnené:
  • Prvoročná zročnená – vygeneruje sa zročnená len prvoročná splátka, následné budú generované štandardne podľa frekvencie na zmluve.
  • Následná zročnená – následné očakávané splátky budú generované ako zročnené.
 • Princíp generovania zročnených splátok bude založený na súčasnom princípe generovania Očakávaných splátok, t.j. bude vychádzať z nastaveného Dátumu splátky na zmluve
 • V  prípade ak bude vygenerovaná zročnená splátka, Dátum ďalšej očakávanej splátky sa posunie o rok, bez ohľadu na nastavenú Frekvenciu na zmluve.
 • Proces rozhodovania o generovaní ďalších Očakávaných splátok sa spustí až keď nastane uvedený Dátum ďalšej očakávanej splátky.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.02.2017

Príznak vinkulácie na zmluve

 • označenie vinkulácie na zmluve
 • filtrovanie v evidencii zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.01.2017

Celkový počet poistných udalostí klienta

 • nové pole celkový Počet poistných udalostí klienta
  • zobrazenie v Editačnom formulári klienta
  • pole je informatívne (needitovateľné)
  • nezohľadňuje Stav PU, Zavinenie a pod.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
21.07.2016

Prílohy ku klientovi

 • možnosť pridať prílohy ku klientovi
  • napr. oskenované doklady, potrebné dokumenty
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.06.2016

Obstarávacia cena pri úverovom a lízingovom produkte

 • možnosť evidencie obstarávacej ceny na zmluve s úverovým / lízingovým produktom
  • výpočet provízneho základu z obstarávacej ceny
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.06.2016

Evidencia úverových a lízingových produktov

 • evidencia úverových a lízingových zmlúv s prispôsobeným formulárom
  • špeciálne polia - výška úveru, provízny základ
  • predvolená frekvencia provízie - jednorazovo
 • voľba typu produktu
  • typ poistenie
  • typ úver
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.05.2016

Doplňujúce stĺpce o poistníkovi v evidencii zmlúv

 • doplňujúce filtrovanie v evidencii zmlúv podľa Poistníka
  • Poistník - ulica
  • Poistník - PSČ
  • Poistník - mesto
  • Poistník - e-mail
  • Poistník - telefón
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.04.2016

Prístup do B2B portálu ČSOB Poisťovne

 • plnohodnotný priamy prístup do B2B portálu
  • PZP, CASCO
  • DOMOS
  • TRAVEL, TRAVEL 365
  • Poistenie vodiča
  • Storná
 • aktuálne informácie priamo z poisťovne
  • vždy aktuálne sadzby spravované priamo poisťovňou
  • zmluvné dokumenty k jednotlivým druhom poistenia na stiahnutie
  • prehľad prebiehajúcich akcií
  • informácie o produktových novinkách a zmenách
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
07.04.2016

Špeciálne oprávnenia klienta na prístup k svojim PU

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným klientom
  • oprávnenia vidieť / upraviť / zmazať záznamy v rozšírenej evidencii poistných udalostí
   • t.j. napr. prihlásený klient uvidí len „svoje poistné udalosti“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.04.2016

Export rozšírenej evidencie poistných udalostí do CSV

 • možnosť exportovať do CSV rozšírenú evidenciu poistných udalostí
  • napr. poistné udalosti vyfiltrované dostupnými filtrovacími kritériami
  • export inej evidencie – dohodou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.04.2016

Rozšírená evidencia poistných udalostí - príčiny vzniku

 • samostatná evidencia rôznych príčin vzniku PU
  • krádež
  • lom stroja
  • povodeň
  • požiar
  • stret so zverou
  • vandalizmus a pod.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.04.2016

Rozšírená evidencia poistných udalostí

 • rozšírenie základnej evidencie informácií o poistných udalostiach (PU)
  • vlastná špecifikácia konkrétneho predmetu poistenia
  • voľba príčiny a vlastný popis vzniku PU
  • informácie o výške škody a spoluúčasti
  • zoznam dokladov a dokumentov potrebných na predloženie k PU
   • prispôsobenie zoznamu podľa vybraného druhu predmetu poistenia
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.03.2016

Stornofond - storno model 2

 • poradie stornovania podľa štandardného storno modelu 1:
  • najskôr z kladných splátok na danej výplate,
  • zvyšok zo SF danej zmluvy,
  • zvyšok zo SF ostatných zmlúv,
  • zvyšok sa vyplatí ako záporná odmena
 • úprava stornovania podľa storno modelu 2:
  • najskôr zo SF danej zmluvy,
  • zvyšok z kladných splátok na danej výplate,
  • zvyšok zo SF ostatných zmlúv,
  • zvyšok sa vyplatí ako záporná odmena
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.02.2016

Stornofond - rôzny odvod za prvý a následné roky

 • rôzna výška prvoročného a následného odvodu do SF
  • na konkrétnych produktoch
  • pri využívaní výnimky odvodu do SF na konkrétnej zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.01.2016

Prílohy zmlúv s vlastnými poznámkami

 • špeciálne samostatné prílohy na vlastné poznámky makléra
  • nezobrazujú sa klientovi v Klientskej zóne v rámci jeho zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.12.2015

Kód splátky životného poistenia vo výplate

 • zobrazenie kódu pripoistenia pri splátkach životného poistenia
  • zlepší prehľadnosť udelených odmien za pripoistenia vo výplate
  • potrebné nastavenie: vyplenený Kód splátky v Type importu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
05.11.2015

Prenos zostatkov na účte obchodníka

 • rozšírené možnosti vedenia účtov obchodníkov
  • prenos záporných / kladných zostatkov na účte do ďalšieho obdobia
   • nevyplatí sa záporná odmena (napr. z dôvodu storna)
   • nevyplatí sa kladná odmena (napr. pri zadržiavaní odmeny)
   • započítanie voči internému účtu obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.10.2015

Zostava Vyúčtovanie odmien obchodníkov

 • prehľad odmien obchodníkov za jednotlivé splátky
  • prvoročné a následné odmeny
  • naplnenie a rozpustenie stornofondu
 • prehľad stavu stornofondu obchodníka vo zvolenom období
  • stav stornofondu na začiatku a na konci obdobia
  • celkové prírastky a úbytky na stornofonde
 • prehľad stavu interného účtu obchodníka
  • zápočet voči internému účtu
  • aktuálny zostatok na internom účte
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.09.2015

Štatistiky produkcie interaktívnou formou

 • grafické zobrazenie produkcie spoločnosti
  • interaktívne štatistiky vo forme grafov
  • objem uzatvoreného poistného
  • výška pridelenej provízie
  • počet uzatvorených zmlúv
 • filtrovanie v rámci všetkých informácií
  • voľba sledovaného obdobia
  • produkty vybranej skupiny produktov
  • produkty jednotlivých poisťovní
 • trendy vývoja
  • objem ročného poistného
  • výška provízie
  • počet klientov
  • percento stornovanosti zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.08.2015

Prepočítanie PZP cez Online kalkulačku

 • prepočítavanie PZP cez Online kalkulačku
  • prepočítava sa ku dňu výročia zmluvy
  • prepočet je dostupný v zmysle povoleného obdobia (napr. povolené dátumy uzatvorenia v kalkulačke)
  • zohľadňuje sa pôvodná frekvencia platenia
  • hromadné dopočítanie poistného na vybraných zmluvách (už vypočítané sa neprepočíta)
  • individuálne prepočítanie na konkrétnej zmluve (už vypočítané sa prepočíta)
 • farebné odlíšenie vypočítaného poistného
  • zelené – nižšie poistné ako pôvodné
  • čierne – rovnaká výška poistného ako pôvodné
  • červené – vyššie poistné ako pôvodné
 • rôzny počet ponúk poistného pre jednu zmluvu
  • 2 ponuky – štandardný prípad
   • najnižšia vypočítaná ponuka
   • ponuka pre rovnaký produkt ako je pôvodný
  • 1 ponuka
   • najnižšia ponuka je zároveň aj ponukou pre pôvodný produkt, resp.
   • zobrazí sa najnižšia ponuka, ale ponuka pre pôvodný produkt nie je k dispozícii
  • žiadna ponuka
   • zmluva neobsahuje všetky potrebné informácie na výpočet (napr. chýbajúce vozidlo a pod.)
   • výročie zmluvy je mimo povoleného obdobia na výpočet
  • ponuka so sumou 0,00
   • ponuka, nie je k dispozícii vo zvolenej frekvencii platenia (napr. nie je možné poistiť polročne a pod.)
   • po nadídení myšou sa zobrazí Ročné poistné pri ročnej frekvencii
 • dĺžka zobrazenia ponuky
  • nové poistné sa zobrazuje do polnoci daného dňa, následne sa „vynuluje“
  • každý používateľ vidí / prepočítava svoje ponuky, nezávisle od ostatných používateľov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
07.08.2015

Zostava Prehľad skóre (bodov)

 • celkový prehľad skóre (bodov / jednotiek) obchodníka
  • rozpis získaných bodov po jednotlivých zmluvách
  • aktuálna pozícia obchodníka
  • najbližšia vyššia pozícia na povýšenie
  • celková aktuálna výška bodov
  • zostávajúci počet bodov potrebných na povýšenie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.07.2015

Vyhodnocovanie bodov

 • prepočítanie produkčných dát (bodov / jednotiek)
  • prepočítanie aktuálneho stavu produkcie k zvolenému dátumu
   • celková produkcia
   • vlastná produkcia (ak sa sleduje)
 • aktualizácia pozícií obchodníkov
  • ​kontrola splnenia podmienok na povýšenie / udržanie pozície
   • vyhodnotenie podľa aktuálneho stavu bodov
  • návrh na zmenu pozície - povýšenie / strata pozície (poníženie)
   • manuálne (ne)akceptovanie návrhu
   • udržanie Minimálnej garantovanej pozície (ak sa používa)
 • pridelenie bonusov za produkciu
  • kontrola splnenia podmienok na pridelenie / odobratie bonusov​
  • pridelenie / odobratie individuálnych bonusov
  • vyplatenie / strhnutie z výplaty
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
07.07.2015

Garantovaná pozícia obchodníka pre bodové vyplácanie

 • nastavenie minimálnej garantovanej pozície pre obchodníka
  • individuálne nastavenie pre každého obchodníka
  • dátum platnosti, do kedy je pozícia garantovaná
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.07.2015

Vlastné body obchodníka za produkciu

 • nastavenie minimálneho počtu vlastných bodov (jednotiek) obchodníka
  • na získanie pozície
  • na udržanie si pozície
 • ​individuálne nastavenie pre jednotlivé pozície obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.07.2015

Celkové body obchodníka za produkciu

 • nastavenie minimálneho celkového počtu bodov (jednotiek) obchodníka
  • na získanie pozície
  • na udržanie si pozície
 • celkový počet bodov obchodníka zahŕňa
  • celkový počet bodov v rámci podriadenej skupiny obchodníka
  • celkový počet vlastných bodov obchodníka (ak sú sledované)
 • ​individuálne nastavenie pre jednotlivé pozície obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.06.2015

Koeficient prideľovania bodov za produkciu

 • individuálne nastavenie koeficientov produkčného skóre na produktoch
  • predstavuje pomer medzi ročným poistným a počtom prideľovaných bodov
  • umožňuje ohodnotiť vybrané produkty vyšším / nižším počtom bodov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
18.06.2015

Hodnota bodu pre pozíciu obchodníka

 • nastavenie peňažnej hodnoty bodu (jednotky) v rámci bodového systému
  • individuálne nastavenie pre jednotlivé pozície obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2015

Pozície obchodníkov

 • evidencia jednotlivých pozícií obchodníkov v rámci bodového systému
 • pridelenie pozícií jednotlivým obchodníkom
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2015

Spôsob vyplácania odmien - body a pozícia obchodníka

 • voľba spôsobu vyplácania odmien na zmluve
  • vyplácanie na základe bodov a pozície obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.05.2015

Doplnenie Vstupného veku do formuláru podľa údajov Klienta

 • doplnenie Vstupného veku na formulári produktu životného poistenia
  • automatické doplnenie podľa veku Klienta (Poistníka)
  • ak sa eviduje Poistník, aj Poistený - doplní sa vek Poisteného
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.04.2015

Stornofond - prehľad zostatkov a pohybov

 • podrobný prehľad stornofondu obchodníka (štatistika)
  • celkový zostatok na stornofonde
   • vlastný - na vlastných zmluvách
   • strom - na zmluvách podriadenej štruktúry
  • zostatky na stornofonde - rozdelené po konkrétnych zmluvách
  • história pohybov na stornofonde
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.04.2015

Stornofond - výnimka na zmluve

 • individuálne nastavenie odvodu do SF (výnimky) na konkrétnej zmluve
  • odlišné podmienky tvorby SF zmluvy od štandarných podmienok na produkte
   • prvoročné percento odvodu do SF
   • následné percento odvodu do SF
  • nevytváranie SF na konkrétnej zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.03.2015

Pregenerovanie očakávaných splátok

 • pregenerovanie napr. na životnej zmluve, z dôvodu doplnenia nových / chýbajúcich províznych podmienok
 • pregenerovanie splátky na jednej zmluve
  • samostatné tlačidlo pre každú zmluvu
   • Upozornenie: či sa majú splátky danej zmluvy pregenerovať [áno / nie]
   • pregenerovaním sa obnovia splátky danej zmluvy
   • pregenerujú sa všetky "posledné" očakávané splátky, na ktoré ešte neboli napárované došlé
 • hromadné pregenerovanie na viacerých zmluvách
  • od zadaného dátumu splátky (nie je povinný)
   • ak nie je zadaný - pregenerujú sa všetky od najstaršej "voľnej" očakávanej
  • pre konkrétnu zmluvu
  • pre vybraný produkt
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.03.2015

Výkaz pre NBS 2015 – Sektor poistenia alebo zaistenia

 • výkaz pre NBS podľa požiadaviek Opatrenia NBS č. 4/2014
  • pre Sektor poistenia alebo zaistenia
  • kladné finančné toky a záporné finančné toky, rozdelené na
   • životné poistenie
   • neživotné poistenie
   • zmluvy zaistenia
  • počet uzavretých zmlúv
  • objem ročného poistného
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.02.2015

Export evidencie predmetov poistenia do XLS

 • možnosť exportovať do XLS evidenciu predmetov poistenia (PRE)
  • samostatný modul s tlačidlom generovania (bez používateľského rozhrania)
  • export všetkých predmetov poistenia, rozdelený v súbore podľa druhov predmetov
  • doplnená informácia o čísla návrhov zmlúv, na ktorých predmet figuruje
  • export inej evidencie – dohodou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.02.2015

Export evidencie klientov do CSV

 • možnosť exportovať do CSV evidenciu klientov (KL)
  • napr. klienti vyfiltrovaní dostupnými filtrovacími kritériami
  • export inej evidencie – dohodou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.01.2015

Pripomienkovač sviatkov

 • modul na blahoželanie klientom
  • zobrazí narodeniny a meniny klientov počas aktuálneho týždňa (+ možnosť dočasne zmeniť obdobie)
  • kontaktovanie vybraných klientov priamo emailom
   • priama úprava textu emailu
   • predvolená emailová adresa z evidencie klientov, s možnosťou jej úpravy
  • zaslanie informácie o sviatku obchodníkovi (správcovi), namiesto priameho kontaktu klienta
   • použije sa správca z poslednej zmluvy daného klienta
   • možnosť zmeny emailu obchodníka, ak systém predvolil iného obchodníka pri danom klientovi
  • spracovanie klientov Fyzická osoba a Fyzická osoba - podnikateľ (potrebné je meno a dátum narodenia, resp. rodné číslo)
   • možnosť rozšírenia o Právnické osoby, ak budú zadané údaje aj o konateľoch / kontaktných osobách
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.12.2014

Zostava Prognóza - odmena obchodníka

 • obchodník bez práva vidieť províziu spoločnosti, vidí svoju odmenu
  • namiesto prognózy provízie spoločnosti sa zobrazuje prognóza odmeny obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.11.2014

Špeciálne oprávnenia na záznamy v Podateľni

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • práva na záznamy v Podateľni (registratúre)
   • t.j. napr. vidieť len svoje záznamy vložené do Podateľne"
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.10.2014

Import províznych listov - balík vylepšení 1

 • nastavenie koeficientov v poli provízia
 • prepočet ročného poistného na lehotné podľa obdobia
 • absolútna hodnota pri produkčnom poistnom pri storne zmluvy
 • výber prvej neprázdnej hodnoty z viacerých hodnôt
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.10.2014

Príznak online zmluvy

 • označenie zmluvy vytvorenej online kalkulačkou
 • filtrovanie v evidencii zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.09.2014

Extra odmeny pre obchodníkov - opakovanie

 • nastavenie pravidelného opakovania prideľovania extra odmeny
 • dátumu konca opakovaného prideľovania
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.07.2014

Príznak flotilovej zmluvy

 • označenie flotilovej zmluvy
 • filtrovanie v evidencii zmlúv
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2014

Extra odmeny pre obchodníkov

 • evidencia mimoriadnych odmien pre obchodníkov (správcov)
 • zobrazenie vo výplate obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.05.2014

Manuálne párovanie - zvýrazňovanie rozdielov

 • zvýraznenie údajov v Manuálnom párovaní, kvôli ktorým nebolo úspešné Automatické párovanie 
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
21.04.2014

Evidencia obchodníkov v zmysle požiadaviek NBS

 • vyžadované nastavenia v evidencii obchodníkov podľa NBS
 • doplňujúce špeciálne oprávnenia na obchodníkov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.03.2014

Párovanie - vylepšenia pre prácu s veľkým kmeňom

 • úpravy na zefektívnenie a zrýchlenie párovania „veľkých“ províznych listov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.03.2014

Sprehľadnenie evidencie klientov

 • pre zlepšenie práce so systémom sme upravili rozloženie polí v editačnom okne klienta. 
 • presun najčastejšie využívaných polí na začiatok záložiek,
 • zoskupenie polí, ktoré spolu súvisia,
 • urýchli prácu pri zadávani klientov a pri hľadaní najpoužívanejších info o klientovi.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.03.2014

Klienti bez rodného čísla

 • možnosť zadať fyzické osoby bez rodného čísla,
 • stane sa, že ho neviete alebo má klient nesprávne RČ (nespĺňa deliteľnosť ani po roku 54),
 • len pre administrátorov, teda obchodníci ho neprestanú zadávať lebo nemusia.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
03.02.2014

Úlohy - prílohy, komentáre, klient

 • zadávanie úloh ku konkrétnemu klientovi,
 • pridávanie príloh (obrázky, ponuka v DOC/PDF a pod.) k jednotlivým úlohám,
 • komentáre a poznámky k úlohám.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
03.02.2014

PZP kalkulačka a poistenie online

 • PZP kalkulačka a poistenie online, modul priamo v systéme,
 • po uzatvorení kompletne zaeviduje zmluvu priamo na prihláseného obchodníka,
 • viac info na www.onlinekalkulackapzp.sk
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.02.2014

Podpora SEPA, čísla účtu v tvare IBAN

Podpora zadávania čísel účtov v tvare IBAN, v súvislosti s prechodom na SEPA.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
09.01.2014

Vyhľadávacie zobrazenie - prehľadnosť

 • zarovnanie údajov podľa typu,
 • zníženie výraznosti menej podstatných údajov.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.01.2014

Integrovaný webmail

Nový modul, ktorý Vás automaticky prihlási k Vášmu firemnému e-mailovémú účtu.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.12.2013

Tlač bielej a zelenej karty

 • tlač údajov do predtlačeného tlačiva od poisťovne,
 • generovanie kompletného tlačiva (vrátane formuláru) do PDF,
  • napr. na archiváciu či zaslanie klientovi e-mailom.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.12.2013

Quick-access panel

Panel na rýchly prístup. Urýchli Vám najčastejšie akcie - napr. upraviť/pozrieť údaje klienta priamo z vyhľadávacieho zobrazenia zmlúv, filtrovať všetky zmluvy zvoleného správcu a podobne.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.11.2013

Novinky v systéme

Nový modul, ktorý Vám umožní pozrieť si nové vylepšenia a hlasovať za návrhy ostatných, či navrhnúť vlastné rozšírenie systému.

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.08.2013

Nastavenie odmien pre skupiny obchodníkov

 • nastavenie výšky odmeny pre skupinu správcov
  • jednoduchšie nastavenie odmeňovania pre skupinu správcov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.08.2013

Zostava Nedoplatky a preplatky

 • vytvorenie prehľadu zmlúv s nedoplatkami alebo preplatkami
  • súhrnný prehľad po zmluvách (akoby záložka Info splátky zo zmluvy)
  • zobrazí sa zoznam zmlúv, kde sú rôzne sumy očakávaných a došlých splátok
  • nulová suma na strane došlých splátok predstavuje zmluvy, na ktoré neprišla žiadna splátka
 • export do xls / pdf
 • kritériá vytvorenia prehľadu nedoplatkov a preplatkov
  • podľa poisťovne, obchodníka
  • ku konkrétnemu dátumu
 • porovnanie zmien v nedoplatkoch so starším dátumom
  • ​označenie zmlúv so zmenami v nedoplatkoch / preplatkoch, vzhľadom na starší porovnávací dátum
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
17.07.2013

Filtrovanie zmlúv podľa dátumu vytvorenia záznamu

 • doplňujúce filtrovanie v evidencii zmlúv podľa:
  • Dátumu vytvorenia záznamu
  • Dátumu poslednej úpravy záznamu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.06.2013

Stornofond - manuálne rozpúšťanie

 • možnosť manuálne rozpustiť SF vo zvolenej výške k zadanému dátumu
  • SF bude rozpustený pri prvej výplate po zadanom dátume
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.06.2013

Stornofond

 • na produkte je možné nastaviť percento odvodu do SF
  • v prípade ponechania (nastavenia) predvolenej 0 sa nebude zadržiavať nič
 • na obchodníkoch je možné nastaviť maximálne naplnenie SF (v EUR)
  • v prípade ponechania (nastavenia) 0 sa nebude zadržiavať nič
 • ak na výplate nastane storno na zmluvu, z ktorej sa vytvára SF, stornuje sa:
  • najskôr z kladných splátok na danej výplate,
  • zvyšok zo SF danej zmluvy,
  • zvyšok zo SF ostatných zmlúv,
  • zvyšok sa vyplatí ako záporná odmena
 • bez automatického / manuálneho rozpúšťania SF
 • zobrazovanie pohybu na SF na výplatnej listine obchodníka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.06.2013

Filtrovanie obchodníkov v prehľade zmlúv s blížiacim sa výročím

 • zobrazenie zmlúv s blížiacim sa výročím podľa konkrétneho obchodníka na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
12.06.2013

Rozšírený filter pri párovaní splátok - podľa čísla návrhu

 • rozšírený výber (filtrovanie) splátok na párovanie
  • ​len splátky vybranej zmluvy podľa zadaného Čísla návrhu / Čísla zmluvy
 • kombinácia viacerých kritérií
  • ​napr. len splátky vybranej zmluvy v rámci všetkých províznych listov
  • doplňujúce filtrovacie kritériá poskytuje modul Rozšírený filter províznych listov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
11.06.2013

Filtrovanie zmlúv podľa skupiny produktov

 • doplňujúce filtrovanie v evidencii zmlúv podľa Skupiny produktov
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
03.06.2013

Export evidencie poistných udalostí do CSV

 • možnosť exportovať do CSV evidenciu poistných udalostí (PU)
  • napr. poistné udalosti vyfiltrované dostupnými filtrovacími kritériami
  • export inej evidencie – dohodou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.05.2013

Typ a stav prílohy na zmluve

 • určenie typu / stavu prílohy na zmluve
  • nespracovaná príloha (každá nová príloha pridaná obchodníkom)
  • analýza potrieb klienta (špeciálny typ prílohy)
  • iná príloha
 • možnosť vyfiltrovať zmluvy podľa typu / stavu prílohy na zmluve
  • akákoľvek príloha
  • neobsahuje žiadnu prílohu
  • obsahuje analýzu potrieb klienta
  • chýba analýza potrieb klienta
  • obsahuje nespracovanú (novú) prílohu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.05.2013

Export evidencie splátok do CSV

 • možnosť exportovať do CSV evidenciu splátok
  • napr. splátky vyfiltrované dostupnými filtrovacími kritériami
  • export inej evidencie – dohodou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.04.2013

Platné doklady správcu (obchodníka)

 • na správcovi (obchodníkovi) je možné označiť, či má všetky platné doklady
  • ak obchodník nemá platné doklady – splátky (odmeny) mu nebudú vyplatené, t.j. výplata mu bude zadržiavaná
    
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.04.2013

Zoradenie príloh na zmluve podľa dátumu

 • zoraďovanie príloh na zmluve podľa dátumu
  • najnovšie prílohy sú na začiatku
    
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.04.2013

Evidencia úloh, plánovanie a pripomienky

 • evidencia úloh a pripomienok
  • popis úlohy
  • termín splnenia – dátum a čas
  • upozornenie pred blížiacim sa termínom splnenia
  • stav úlohy – otvorené (nevyriešené) / dokončené / zmazané
 • aktívne odkazy v popise úlohy
  • otvorenie existujúcej zmluvy, podľa zadaného čísla návrhu
  • vytvorenie novej mailovej správy na uvedenú mailovú adresu
  • priame volanie telefónneho čísla
  • aktívny odkaz na webovú stránku
 • rozdelenie (kategorizácia) úloh podľa termínu splnenia
  • po termíne / dnes / neskôr / bez dátumu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
27.03.2013

Podateľňa (registratúra)

 • evidencia (register) viacerých typov záznamov (položiek)
  • nová zmluva / zmena zmluvy / zrušenie zmluvy
  • intervencia
  • poistná udalosť
  • doplnenie dokladov
 • jednotlivé typy záznamov obsahujú potrebné informácie
  • obchodník / partner / produkt
  • číslo návrhu / zmluvy / intervencie / poistnej udalosti
  • výšku poistného / frekvencia platenia
  • klient / rodné číslo / IČO / telefón / e-mail
  • poznámka
 • prehľad nových položiek určených na odoslanie na centrálu
  • výber odosielaných položiek
  • vygenerovanie súpisky - zoznamu odoslaných položiek (PDF)
 • prehľad doručených položiek určených na prijatie na centrále
  • výber prijatých (potvrdených) položiek
  • vygenerovanie súpisky - zoznamu prijatých položiek (PDF)
  • filtrovanie podľa odosielateľa / dátumu
 • prehľad položiek na odoslanie partnerom
  • výber odosielaných položiek
  • vygenerovanie súpisky - zoznamu odoslaných položiek (PDF)
  • filtrovanie podľa partnera
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.03.2013

Prehľad uhradenosti splátok priamo na zmluve

 • okamžitá informácia o sume splátky a provízii
 • vizuálne rozdelenie splátok podľa vzájomného spárovania
  • spárované splátky sú na rovnakej úrovni
 • farebné rozlíšenie (ne)uhradenosti očakávaných a došlých splátok
  • porovnanie v rámci skupiny spárovaných splátok
  • (ne)uhradenosť podľa sumy splátky
  • (ne)uhradenosť podľa sumy provízie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
01.03.2013

Filter zmlúv pri aktualizácii poistného pri párovaní

 • voľba maximálneho rozdielu (odchýlky) lehotného poistného
  • absolútna odchýlka (v EUR)
  • rozdiel v percentách (v %)
 • obmedzenie typu splátok na výpočet nového lehotného poistného
  • typ splátok, ktoré sa majú použiť pri vytváraní ponuky nového poistného
   • všetky splátky
   • len automaticky spárované splátky
   • len manuálne spárované splátky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
22.02.2013

Rozšírený filter pri párovaní províznych listov

 • rozšírený výber (filtrovanie) splátok na párovanie
  • všetky splátky poisťovne (partnera)
  • všetky splátky za konkrétny mesiac
  • všetky splátky za zvolený rok
 • viackrokové obmedzovanie dostupných filtrovacích kritérií
  • napr. výberom partnera sa obmedzí počet dostupných províznych listov v zozname
 • kombinácia viacerých kritérií
  • napr. všetky provízne listy poisťovní za zvolený mesiac
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.01.2013

Okamžitá kontrola správnosti vypĺňaných polí formulárov

 • kontrola správnosti vypĺňaných polí, napr.
  • jedinečnosť čísla návrhu zmluvy, RČ
  • nesprávny formát dátumu, PSČ, RČ
  • nevyplnené povinné polia
  • nesplnenie obmedzení poľa (prekročenie povoleného rozsahu hodnôt a pod.)
 • okamžitá spätná väzba s potrebnou informáciou
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
17.12.2012

Špeciálne oprávnenia na predmety poistenia

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • práva na predmety poistenia na zmluvách, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svoje predmety poistenia“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
17.12.2012

Špeciálne oprávnenia na produkciu skupiny obchodníkov

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • práva na produkciu skupiny podriadených obchodníkov
   • t.j. napr. vidieť „produkciu svojej podriadenej skupiny obchodníkov“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
12.11.2012

Párovanie došlej splátky na viac očakávaných splátok

 • možnosť napárovať (priradiť) jednu došlú splátku na viac očakávaných splátok
 • pri automatickom párovaní sa očakávané splátky upravia podľa napárovaných došlých

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.11.2012

Pridanie čísla účtu ku partnerovi

 • možnosť pridania poľa pre číslo účtu do vybranej evidencie
  • k partnerovi (poisťovni) – napr. na účely platenia poistného
 • automatické rozpoznanie banky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.11.2012

Pridanie čísla účtu ku klientovi

 • možnosť pridania poľa pre číslo účtu do vybranej evidencie
  • ku klientovi – rozšírenie informácií o klientovi
 • automatické rozpoznanie banky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
08.11.2012

Pridanie čísla účtu ku produktu

 • možnosť pridania poľa pre číslo účtu do vybranej evidencie
  • na produkt – napr. na účely platenia poistného
 • automatické rozpoznanie banky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.10.2012

Prevodný príkaz na úhradu poistného

 • hromadné vygenerovanie prevodných príkazov pre klienta
  • každý príkaz samostatne
  • všetky príkazy hromadne v jednom
 • spracovanie prevodných príkazov pre
  • všetky zmluvy klienta
  • konkrétnu zmluvu
 • predvyplnený prevodný príkaz na úhradu
  • potreba definovania čísla účtu príjemcu a platiteľa
  • suma na úhradu vo výške nezaplatenej očakávanej splátky
  • voľba obdobia kontroly neuhradených splátok
  • variabilný symbol (číslo návrhu zmluvy, číslo zmluvy, žiadny)
 • výstup v PDF formáte
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
26.10.2012

Posúvanie hlavného menu vo vyhľadávaní

 • zjednodušenie a zrýchlenie práce v rozsiahlejších evidenciách
  • posúvanie hlavného menu v závislosti od pozície v evidencii
  • okamžitá dostupnosť hlavného menu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.10.2012

Vytvorenie nového provízneho listu pri importe PL

 • jednoduchšie vytvorenie nového PL priamo v module na import PL
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.10.2012

Evidencia produktov životného poistenia

 • vytvorenie formuláru produktu životného poistenia
  • vytvorenie polí pripoistení (vizuálna podoba s papierovým formulárom)
 • definovanie províznych podmienok spoločnosti a obchodníkov
  • výpočet sumy splátky za pripoistenie
  • percento provízie za pripoistenie
   • zročnené, bežné alebo jednorazové vyplácanie provízie
  • možnosť vyplácania pripoistení fixnou sumou provízie
  • vyplácanie rôznych províznych podmienok v jednotlivých rokoch, samostatne za každé pripoistenie
 • generovanie očakávaných splátok na jednotlivé pripoistenia
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
05.09.2012

Výpis aktívnych (živých) pripoistení

 • výpis aktívnych (živých) pripoistení zmlúv klienta (rozšírenie zostavy Karta klienta)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
05.09.2012

Aktualizácia dátumov storna zmlúv a pripoistení

 • aktualizácia dátumov storna zmlúv a pripoistení z importovaného CSV súboru
  • na základe importovaného zoznamu vystornovaných zmlúv
  • CSV súbor je v tvare (1. riadok - hlavička stĺpcov sa neimportuje):
   • Číslo návrhu; Číslo zmluvy; Číslo podzmluvy; Dátum storna; POZNÁMKA (neimportuje sa)

 

Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
03.09.2012

Odstraňovanie nespárovaných očakávaných splátok

 • možnosť odstrániť nespárované očakávané splátky
  • ak je dátum splátky po dátume konca zmluvy
  • ak je dátum splátky po dátume storna zmluvy
  • ak je dátum splátky pred dátumom začiatku zmluvy
  • všetky nespárované očakávané splátky na zmluvách, kde je zadaný dátum konca
  • všetky nespárované očakávané splátky na zmluvách, kde je zadaný dátum storna
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.08.2012

Zálohovanie databázy

 • možnosť vytvorenia si zálohy celej databázy systému vo formáte SQL
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
14.08.2012

Vystavenie faktúr k výplatám obchodníkov

 • generovanie faktúr k výplatám obchodníkov
  • generovanie faktúr
   • hromadne všetkým obchodníkom
   • konkrétnemu obchodníkovi
  • číslo faktúry podľa dátumu vystavenia alebo vlastné číslo
 • evidencia výplat obchodníkov
  • možnosť stiahnuť si / odoslať vygenerované faktúry obchodníka
  • nastavenie dátumu uhradenia faktúry
 • evidencia účtov obchodníkov
  • individuálna evidencia účtov a zostatkov každého obchodníka
   • preddavky
   • zálohy
   • zadržaná výplata
   • pohľadávky a pod.
  • započítanie preddavku na výplate a faktúre
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.07.2012

Automatická zmena stavu na zmluve

 • ak nastane Dátum konca zmluvy
  • nastaví sa stav Ukončená (ak takýto stav neexistuje, bude vytvorený)
 • ak nastane Dátum storna zmluvy
  • nastaví sa stav Storno
 • dodatočné nastavenie stavov na už existujúcich zmluvách
  • nastavia sa, ak na nich už nastal Dátum konca alebo Dátum storna
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.06.2012

Automatické zasielanie zoznamu výročných zmlúv

 • obchodníci môžu osloviť klientov s ponukou prepracovania zmluvy
  • možnosť podania výpovede do zákonom stanovenej lehoty pred výročím zmluvy
  • zoznam zmlúv s výročím o predvolený počet týždňov
   • predvolených je 8 týždňov kvôli možnosti vypovedať PZP zmluvy
  • možnosť včasného prehodnotenia / vypovedania zmluvy
  • zmluvy pre konkrétneho obchodníka, na ktorých je ako Správca / Získateľ
 • zasielanie zoznamu výročných zmlúv v dostatočnom predstihu
  • automatické odosielanie zoznamu zmlúv obchodníka na jeho e-mail
  • voliteľná perióda odosielania (napr. 1x týždenne)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.04.2012

Správa interných dokumentov a metodík

 • prehľadná stromová štruktúra / evidencia interných dokumentov
  • vhodné na správu interných smerníc, usmernení,…
  • rozdelenie dokumentov podľa
   • kategórie a názvu
   • doby platnosti
   • popisu
 • filtrovanie a vyhľadávanie v dokumentoch, podobne ako v evidenciách
  • podľa kategórie, názvu, dátumu platnosti dokumentov, popisu,…
 • zasielanie mailov cieľovým používateľom, pre ktorých je dokument určený
  • posiela sa mail s odkazom priamo na dokument v systéme
  • prehľad používateľov, ktorým bol dokument odoslaný
  • prehľad používateľov, ktorí si dokument otvorili
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.04.2012

Správa materiálov a dokumentov z poisťovní

 • prehľadná stromová štruktúra / evidencia materiálov z poisťovní
  • vhodné na správu materiálov z poisťovní, tlačív, sadzobníkov,…
  • rozdelenie podľa
   • poisťovne a roku platnosti
   • kategórie – napr. konkrétny produkt
   • podkategórie – napr. sadzobníky, kalkulačky, metodické usmernenia,…
 • filtrovanie a vyhľadávanie v dokumentoch podobne ako v evidenciách
  • poisťovňa, rok, kategória, podkategória, dátumu platnosti dokumentov, popis,…
 • zasielanie mailov cieľovým používateľom, pre ktorých je dokument určený
  • posiela sa mail s odkazom priamo na dokument v systéme
  • prehľad používateľov, ktorým bol dokument odoslaný
  • prehľad používateľov, ktorí si dokument otvorili
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
19.03.2012

Prehľad zmlúv s blížiacim sa výročím (3 mesiace pred)

 • jednoduché a prehľadné sledovanie zmlúv, ktorým sa blíži výročie
  • napr. pri PZP je potrebné vypovedať zmluvu skôr ako 6 týždňov pred jej výročím
  • potreba konzultácie s klientom v dostatočnom predstihu pred výročím
   • prerobenie zmluvy
   • vypovedanie zmluvy
 • voľba sledovaného „predvýročného“ obdobia (napr. na najbližších 7 dní)
  • zmluvy, ktoré budú mať v rámci nasledujúcich 7 dní o 3 mesiace výročie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
20.02.2012

Kontrola väzieb pri odstraňovaní záznamov

 • kontrola väzieb na iné záznamy pred odstránením
  • napr. ak sú na odstraňovanú zmluvu naviazané splátky, nie je možné zmluvu odstrániť dovtedy, kým nebudú odstránené splátky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.11.2011

Zobrazenie kariet klienta podľa správcu

 • doplnené kritérium generovania karty klienta podľa správcu
  • hromadné vygenerovanie kariet klienta všetkých klientov zvoleného správcu
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.09.2011

Inteligentnejšie párovanie splátok províznych listov

 • prepracovanejšie rozhranie párovania splátok
  • prehľadné rozdelenie párovaných splátok do viacerých krokov
   • najprv párovanie na zmluvy
   • automatické párovanie na očakávané splátky
   • manuálne párovanie na konkrétne očakávané splátky
   • aktualizácia poistného na zmluve – systém vypočíta nové poistné podľa prijatých splátok, s možnosťou manuálnej úpravy poistného
   • doplnenie chýbajúceho čísla zmluvy na zmluvu – systém navrhne zmeny, s možnosťou manuálnej úpravy
 • okamžitá dostupnosť detailov splátok a zmlúv pri párovaní
  • detailný prehľad predošlých splátok na zmluve
  • výber z viacerých potenciálne vyhovujúcich splátok pri manuálnom párovaní
 • nastavenie maximálnej povolenej odchýlky na spárovanie
  • odchýlka sumy splátky, sumy provízie, percent provízie
   • absolútna suma odchýlky
   • percentuálna odchýlka
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
30.09.2011

Párovanie na zmluvy podľa aktuálneho stavu

 • voľba párovania len podľa aktuálneho stavu zmluvy
  • napr. ak zmluva v evidencii k dátumu splátky ešte neexistovala, ale v súčasnosti je aktívna, bude sa brať do úvahy jej aktuálny stav (aktívna) a nie historický stav (neexistujúca)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
23.09.2011

Zmena dohodnutého spôsobu výpočtu odmeny obchodníkov

 • zmena spôsobu odmeňovania správcov v priebehu života zmluvy
  • so správcom sa dohodne nový spôsob vyplácania odmien (upravia sa podmienky odmeňovania)
  • zmena zvoleného spôsobu výpočtu odmeny správcov na živých zmluvách a splátkach
  • zmena vyplácania Zo sumy splátky na vyplácanie Z provízie spoločnosti, resp. opačne
  • voľba spôsobu výpočtu odmeny na splátke je nezávislá od zvoleného spôsobu výpočtu odmeny na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
31.08.2011

Definovanie modelov pro-rata

 • nastavenie modelu na výpočet sumy alikvotnej splátky na zmluve
  • počet dní v roku – 360, 365 alebo 365/366
  • spôsob zaokrúhľovania – matematicky, všetko nahor alebo všetko nadol
  • určenie štandardného modelu pre Partnera (poisťovňu), resp. špeciálny model pre konkrétny Produkt
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
31.08.2011

Alikvotná očakávaná splátka za nové vozidlo vo flotile

 • automatické vygenerovanie alikvotnej očakávanej splátky
  • pri zmene lehotného poistného (napr. kvôli novému pripoisteniu, vozidlu vo flotile) systém automaticky ponúkne vygenerovanie alikvotnej splátky
  • suma sa vypočíta podľa predchádzajúcich splátok a dátumu, ku ktorému sa mení poistné
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.07.2011

Hierarchická evidencia dokumentov spoločnosti

 • štruktúrovaná hierarchia adresárov a dokumentov
  • vedenie, organizácia a evidencia súborov spoločnosti rôzneho typu
  • smernice, opatrenia, vyhlášky, zákony, tlačivá z poisťovní, prezentačné materiály,...
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.07.2011

Rozšírenie možností vyhľadávacieho zobrazenia zmlúv

 • doplnené nové filtrovacie kritériá zmlúv - Dátum výročia zmluvy
  • možnosť filtrovania, zoraďovania a vyhľadávania zmlúv podľa Dátumu výročia na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.07.2011

Export evidencie zmlúv do CSV

 • možnosť doplniť export do CSV do prakticky ľubovoľnej tabuľkovej evidencie
  • napr. export zobrazených zmlúv evidencie (zmluvy vyfiltrované dostupnými filtrovacími kritériami) do CSV súboru
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.06.2011

Komplexnejšie nastavenie typov importov províznych listov

 • definovanie čísla podzmluvy ako časti čísla zmluvy – ak sú uvedené v jednom stĺpci v súbore (ako to uvádzajú niektoré poisťovne)
  • plnohodnotná možnosť importu čísla podzmluvy, ktoré je súčasťou čísla zmluvy v importovanom províznom liste
  • ak číslo zmluvy v sebe neobsahuje číslo podzmluvy, zostane číslo podzmluvy nevyplnené
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
31.05.2011

Doplňujúce nastavenia v zostave Výplaty

 • hromadné vygenerovanie výplat pre všetkých správcov
  • efektívnejšie generovanie výplat pre jednotlivých správcov pomocou generovania hromadného výpisu výplat všetkých správcov
  • zoskupenie a rozdelenie výplat po jednotlivých správcoch
 • nastavenie nezobrazenia provízie spoločnosti na výplate
  • voľba, aby sa na výplate určenej pre správcu (obchodníka), nezobrazovali percentá a suma provízie spoločnosti
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.04.2011

Užitočné rozšírenia vyhľadávacieho zobrazenia zmlúv

 • doplnené nové filtrovacie kritériá zmlúv – Dátum začiatku, konca a storna zmluvy
  • možnosť filtrovania, zoraďovania a vyhľadávania zmlúv podľa Dátumu začiatku účinnosti, Dátumu konca účinnosti a Dátumu storna na zmluve
 • univerzálne filtrovanie v rámci všetkých druhov predmetov poistenia
  • vyhľadávanie prebieha v rámci všetkých druhov predmetov poistenia evidovaných na zmluvách, bez ohľadu na druh predmetu poistenia
 • zvýraznenie / označenie aktívneho riadku pri vyhľadávaní
  • urýchli vyhľadávanie a sprehľadní prácu so záznamami najmä v evidenciách s väčším počtom zobrazovaných stĺpcov – napr. v evidencii zmluvy, splátky, správcovia, klienti a pod.
 • upozornenie pri zatváraní neuloženého upraveného záznamu
  • môže zabrániť neželanej strate zmien na zázname, ktoré ešte neboli uložené
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.04.2011

Farebné odlíšenie riadkov evidencie zmlúv

 • možnosť nastaviť farebné odlíšenie riadkov vo vyhľadávacom zobrazení
  • napr. v evidencii zmlúv – rôzne farby riadkov zmlúv podľa ich dátumu
   • červeným písmom – nastal dátum storna (stornované zmluvy)
   • oranžovým písmom – nastal dátum konca (ukončené zmluvy)
   • štandardne sa dodáva farebné odlíšenie riadkov do evidencie zmlúv podľa uvedeného príkladu, resp. iné – podľa požiadaviek (dohodou)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.03.2011

Väčšia kontrola pri vypĺňaní osobných údajov o klientovi

 • kontrola správnosti zadaného rodného čísla klienta
  • kontrola správneho formátu rodného čísla
  • kontrola deliteľnosti rodného čísla
  • vypnutie kontroly správnosti rodného čísla – napr. pri cudzích štátnych príslušníkoch
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
02.03.2011

Rozdielové odmeny nadriadeného správcu

 • voľba nadriadeného správcu
  • správcovi na zmluve je možné priradiť nadriadeného správcu
 • rozdielové odmeny pre nadriadeného správcu
  • nadriadený správca môže mať prideľované rozdielové odmeny podriadeného správcu na zmluve (nejedná sa o MLM štruktúru)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
28.01.2011

Prehľadnejšie nastavenie typov importov províznych listov

 • zjednodušenie nastavenia zlučovania splátok pri importe
  • jednoduchá priama voľba polí (údajov na splátke), podľa ktorých sa majú vybrané polia splátok pri importe províznych listov zlučovať
 • import kombinácie viacerých údajov alebo časti jedného údaju zo splátky
  • kombinácia (spojenie) viacerých údajov zo splátky do jedného importovaného údaju
   • spojenie mena a priezviska klienta do poznámky
  • import vybranej časti údaju zo splátky
   • rozdelenie jedného údaju čísla zmluvy na číslo zmluvy a číslo podzmluvy
  • kombinácia údaju zo splátky s ľubovoľným reťazcom
   • doplnenie dátumu splátky na plnohodnotný formát dátumu – ak dátum na províznom liste predstavuje len rok a mesiac, bez konkrétneho dňa
 • voľba predvoleného dátumu splátky pri importe
  • ak nie je na splátke v importovanom províznom liste zadaný dátum splátky, doplní sa predvolený dátum

Celkové vylepšenie funkčnosti programu

 • zlepšená podpora v iných prehliadačoch
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.12.2010

Zvýhodnenie / znevýhodnenie lehotného poistného

 • zvýhodnenie lehotného poistného pri nižšej frekvencii platenia
  • pri zvolení nižšej frekvencii platenia (napr. pri ročnej frekvencii) bude vypočítané lehotné poistné vzhľadom k pôvodnému ročnému poistnému nižšie (výhodnejšie)
 • znevýhodnenie lehotného poistného pri vyššej frekvencii platenia
  • pri zvolení vyššej frekvencii platenia (napr. pri mesačnej frekvencii) bude vypočítané lehotné poistné vzhľadom k pôvodnému ročnému poistnému vyššie (nevýhodnejšie)
 • vlastné nastavenia zvýhodnenia, resp. znevýhodnenia
  • možnosť definovať hodnoty (koeficienty), podľa ktorých má byť na zmluve vypočítané lehotné poistné – na základe ročného poistného a zvolenej frekvencie platenia na zmluve

Evidencia podrobnejších detailov o správcoch

 • výber z viacerých typov správcov s príslušnými evidovanými detailmi
  • fyzická osoba
  • fyzická osoba – podnikateľ
  • právnická osoba
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.12.2010

Prílohy na správcoch (obchodníkoch)

 • možnosť pridania prílohy ku správcovi (obchodníkovi)
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
13.12.2010

Prílohy k poistnej udalosti

 • možnosť pridania prílohy k poistnej udalosti
  • ​​napr. krycí list, fotografie a pod.
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.12.2010

Evidencia poistných udalostí

 • evidencia poistných udalostí
 • tlač poistných udalostí priamo z evidencie Poistných udalostí
 • zostava na výpis konkrétnej poistnej udalosti
 • možnosť historicky sledovať, ako sa vyvíjala a riešila poistná udalosť
 • definovanie vlastných stavov poistných udalostí
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.11.2010

Jednoduchšie nastavenie práv skupiny používateľov

 • prehľadnejšie nastavanie práv na moduly
  • zoskupenie práv na moduly (zapnutie / vypnutie modulu) podľa skupín modulov v systéme
 • podrobnejšie nastavenia práv skupiny
  • špecifikovanie práv pre viaceré tabuľky v databáze
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
29.11.2010

Špeciálne oprávnenia používateľov

 • definovanie práv pre používateľov s priradeným správcom
  • oprávnenia vidieť / upraviť / zmazať záznamy v evidenciách v závislosti od správcu / získateľa na zázname
 • samostatné nastavenie špeciálnych práv
  • práva na zmluvy, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svoje zmluvy“
  • práva na splátky, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svoje splátky“
  • práva na klientov zmlúv, na ktorých vystupuje ako správca alebo získateľ
   • t.j. napr. vidieť len „svojich klientov“
  • práva na podriadených správcov v štruktúre
   • t.j. napr. vidieť „svojich podriadených správcov“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
10.11.2010

Rozšírené možnosti evidovania údajov na zmluve

 • definovanie prvoročnej a následnej fixnej (konštantnej) sumy provízie
  • ak je s partnerom (poisťovňou) dohodnuté vyplácanie fixnej (nemennej) provízie spoločnosti, t.j. bez ohľadu na výšku splátky klienta
 • automatické vyplnenie dátumu podpísania
  • dátum podpísania zmluvy sa nastaví o deň skôr ako dátum začiatku účinnosti na zmluve
 • úprava poistníka priamo z formuláru zmluvy
  • po výbere konkrétneho poistníka sa tlačidlo na vytvorenie poistníka zmení na tlačidlo úpravy – je možné hneď priamo na zmluve upravovať detaily vybraného poistníka
 • zadanie dátumu nasledujúcej splátky do minulosti
  • dátum nasledujúcej očakávanej splátky nemusí byť nastavený do budúcnosti
 • spätné dogenerovanie očakávaných splátok
  • systém upozorní na prípadné spätné dogenerovanie očakávaných splátok z minulosti (pri zadaní dátumu nasledujúcej splátky do minulosti)
 • úprava predmetu poistenia priamo z formuláru zmluvy
  • po výbere konkrétneho predmetu poistenia sa tlačidlo na vytvorenie predmetu poistenia zmení na tlačidlo úpravy – je možné hneď priamo na zmluve upravovať detaily vybraného predmetu poistenia

Doplnené možnosti vyhľadávania v evidencii zmlúv

 • zlepšené zoraďovanie záznamov zmlúv – napr. podľa Produktu
 • doplnené nové filtrovacie kritériá zmlúv – Partner
  • možnosť filtrovania, zoraďovania a vyhľadávania zmlúv podľa Partnera na zmluve
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
15.10.2010

Zostava Nové výplaty

 • možnosť ignorovania dátumu splátky pri vytváraní nových výplat
  • pri vytváraní novej výplaty sa spracujú všetky nevyplatené splátky, bez ohľadu na dátum splátky uvedený na splátke

Zostava Karta klienta

 • zobrazenie informácie o ročnom poistnom
  • zobrazenie ročného poistného a celkového súčtu ročného poistného za všetky zmluvy na zmluvách vybraného klienta
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
04.10.2010

Zostava Prognóza

 • vytvorenie zoznamu (prehľadu) všetkých očakávaných splátok do budúcnosti v zadanom období, za predpokladu, že
  • všetky zmluvy budú riadne platené
  • nedôjde k žiadnej zmene ročného alebo lehotného poistného
  • nedôjde k predčasnému ukončeniu (stornu) zmlúv
 • zlepšenie starostlivosti o klienta - pripomenutie blížiacej sa splatnosti poistného
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
24.09.2010

Predvolený získateľ Spoločnosť

 • Spoločnosť ako predvolený povinný získateľ
  • medzi získateľmi na zmluve a splátke je ako samostatný získateľ predvolená (povinná) Spoločnosť
  • dorovnáva rozdiel percent provízie spoločnosti a sumy rozdeľovanej ostatným správcom (obchodníkom) na odmenách (kvázi „zostatková odmena spoločnosti“)
 • možnosť priameho zadania sumy provízie na splátke
  • napr. pri vytváraní očakávanej splátky môže byť priamo zadaná suma očakávanej provízie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
06.09.2010

Prehľadnejší sumár splátok na zmluve

 • farebne odlíšené riadky splátok v prehľade splátok na zmluve
  • červené – očakávané splátky
  • zelené – došlé splátky

Graficky príjemnejšie ikony

 • nové ikony definovania druhu predmetu poistenia a pripoistenia
  • vytvorenie, úprava a odstránenie záznamu

Celkové vylepšenie funkčnosti programu

 • doplnené nové pomocné nápovedy – označené symbolom „?“
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
16.06.2010

Zostava Prírastky a úbytky

 • prírastky a úbytky v zadanom období
  • podľa dátumu začiatku / konca / storna zmluvy
  • podľa typu zmeny (prírastky / úbytky / prírastky a úbytky)
  • podrobnosť zobrazovaného výpisu
   • nové, skončené a obnovené zmluvy
   • súhrnné zmeny (začiatok obdobia / koniec obdobia)
   • detailné zmeny na zmluvách počas celého obdobia (všetky zmeny)
 • prírastky a úbytky po pripoisteniach (ak sú na zmluve zadané)
 • voľba nezobrazovať odstránené zmluvy
  • skryť (nezobrazovať) odstránené zmluvy predstavujúce prírastky a úbytky produkcie
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.
12.02.2010

Prílohy na zmluve

 • možnosť pridania prílohy na zmluvu
  • napr. skeny zmlúv, potrebné doklady, intervencie, dodatky
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.